“โคก หนอง นา พามีแฮง” พช.นาตาล จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.” จ.อุบลราชธานี

พร้อมปลูกพืชสมุนไพร กระชาย ฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกันและบรรเทาโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายคำแสน ประเสริฐสุข พัฒนาการอำเภอนาตาล พร้อมด้วย นางสาวรัศมี  บุดดีวัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายวันนชัย ไชยโกฎิ...

เครือข่ายโอทอป มอบเมล็ดพันธุ์ หนุนปลูกผักสวนครัว สร้างอาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากเครือข่าย OTOP โดยมีนายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานบริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ผู้แทนเครือข่าย OTOP ภาคกลาง เครือข่าย OTOP ...

คพร. จับมือกลุ่มเกษตรฯ แก้ปัญหานาแปลงทดลองปลูกข้าวหยอดเมล็ด อ.นครหลวง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาชนบท สนองแนวพระราชดำริ (คพร.) สำนักบริหารงานส่วนกลาง นำโดย ดร. ณัฐณรงค์  ธนันชัย ผู้บริหารระดับสูง คพร. พร้อมด้วยอาจารย์ทวี  สุคนธ์ คณะทำงาน คพร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักวิจัยการปลูกข้าวด้วยวิธีหยอดเมล็ดฯ บูรณาการร่วมกับผู้แทนเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลหนองปลิง...

จับตา!! 15 มีนา คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบ “มาตรการห้ามจำหน่ายสุราสงกรานต์” เผยผลสำรวจ 70.1% เห็นด้วยงดขาย รอลุ้นบังคับใช้ปีนี้

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ และนักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) กล่าวถึงมติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสนอมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 13 เม.ย. และได้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยจะประชุมและพิจารณาในวันที่15 มี.ค.2562 นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า...

พช.รัตนบุรี ประชุมชี้แจง บวงสรวง เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมของครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 สุรินทร์ ตัวแทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์...

มท. จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ให้กับตัวแทนส่วนราชการ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันนี้ (24 ก.ย.62) เวลา 15.30 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ...

สถ. หนุน อบจ. วางระบบจัดเก็บเอกสาร เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์-แหล่งความรู้ท้องถิ่น

วันนี้ (3 กันยายน 2562) นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามมาตรา 17(20) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดเรื่องการเก็บรักษาหนังสือไว้ให้ส่วนราชการปฏิบัติรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย จึงขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาดำเนิน...

พช. เชิญชวนพี่น้องชาวเหนือ ดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู้วิกฤตทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าอบรมตามโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๔ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย เพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ โดยมีคณะผู้บริหารกรม ผู้เข้าอบรมให้การต้อนรับ ณ...

เครือข่ายงดเหล้าและภาคี เปิดเวทีเสวนาสงกรานต์วิถีชุมชน สะท้อนปัญหา ผลกระทบและความรุนแรงทางสังคมที่เกิดจากการดื่ม

แนะใช้มิติคุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมด้วยพลังของชุมชนท้องถิ่น เดินหน้าสร้างมาตรการเชิงรุกที่จะช่วยให้สงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย ลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด วันนี้ (31 มีนาคม 2564) ที่โรงแรมเดอะฮอลล์ วิภาวดีรังสิต 64 กรุงเทพ ในเวทีเสวนา “สงกรานต์วิถีชุมชน ปลอดเหล้าปลอดภัย ห่างไกลโควิด” นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา กล่าวว่า แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะมีการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์แล้วอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงยังคงมีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทั้งจากการเล่นน้ำ การเดินทาง...

พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” อำเภอแม่แจ่ม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิทยา  ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." กิจกรรมที่ ๒  สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“อจ.แขก รือเสาะ” จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลครั้งใหญ่ “สมเด็จธงชัย” เป็นประธาน เนื่องในงานวันเกิดเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง ชลบุรี

 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย  ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานมูลนิธิอี๋ ไต้ อี๋ ลู่ และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล บูชาทวยเทพ  พระธรรมบาล 24...

“หลวงพี่น้ำฝน” เปิดศูนย์รับแจ้งเบาะแส ปราบพระปลอมบวช ผิดพระวินัย จับตาจนท.พศ. ละเลยหน้าที่

หลวงพี่น้ำฝน เดินหน้าเปิดศูนย์รับร้องเรียนแจ้งเบาะแสพระปลอมบวช ประพฤติผิดพระวินัย-ไม่เหมาะสม จัดทีมเฉพาะกิจตรวจสอบพร้อมดำเนินการทางกฎหมาย ด้านหลวงตาเวิร์คฟอร์มโฮม กราบขอขมาที่ประพฤติผิดพักอาศัยแต่ในบ้าน โดยหลวงพี่น้ำฝนมีเมตตาให้นายกสมาคมไวยาวัจกรแห่งประเทศไทยถอนแจ้งความคดีอาญา เพราะอายุมากแล้ว เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ในฐานะประธานคณะทำงานคณะทำงานดำเดินการแก้ไขข้อขัดข้อง ระงับเหตุ และแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ข้อร้องเรียนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 หรือพระวิทยาธิการ (ตำรวจพระ) เปิดเผยว่า...

“หลวงพี่น้ำฝน” แสดงธรรม มาฆบูชา ปฏิบัติบูชา

“หลวงพี่น้ำฝน” แสดงธรรม มาฆบูชา ปฏิบัติบูชา               เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในกาลบัดนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ท่านกำหนดให้เป็นวันมาฆบูชา เพื่อระลึกว่า ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมอันสำคัญ คือ โอวาทปาติโมกข์ ณ...