สมเด็จพระสังฆราชรับสั่งพระพรหมวชิรญาณ –พระวิสุทธิวงศาจารย์- พศจ.เร่งให้ความช่วยเหลือ สำรวจสภาพวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆริณายก เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ภายหลังการประชุม นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แถลงผลการประชุมมส. ว่า ในระหว่างการประชุมมส. พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานาวา กรรมการมส. ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา...

สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ผนึกกำลังเครือข่าย จัด “ธรรมะเยียวยาใจ” เหตุภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ประสานให้วัดเป็นศูนย์พักพิง

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในฐานะเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาพระวิทยากร และกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ภายใต้กำกับของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมฯ นอกจากจะมีภารกิจหลักในด้านอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดการส่งเสริม และสร้างพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อทำงานเผยแผ่เชิงรุกครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ยังส่งเสริมงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ด้วย ดังนั้นในช่วงที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด  ทำให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนทั้งทางกาย ด้านความเป็นอยู่...

“ฉลอง” โผล่ศาลปค. พระมอบให้ยื่นชี้ขาดการตั้ง จจ.ฉะเชิงเทรา หวังบรรทัดฐานการปกครองสงฆ์ให้เป็นไปตามกฎมส.ในพ.ร.บ.สงฆ์

วันนี้ (8 สิงหาคม) เวลา 10.19 น. ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายฉลอง หอมหวน ในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจ กล่าวว่า ได้เข้าพึ่งอำนาจศาลปกครองด้วยการยื่นให้ศาลปกครองวินิจฉัยในกรณีที่มหาเถรสมาคม(มส.) มีมติหรือคำสั่งแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเทรา อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากในกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้จะส่งผลต่อพระภิกษุในปกครองของคณะสงฆ์ จากมติหรือคำสั่งมส.ที่อาจจะส่งผลให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นในวงการคณะสงฆ์ จึงขออำนาจศาลปกครองให้ชี้ขาดในเรื่องนี้ เพื่อคณะสงฆ์ทั้งประเทศจะได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นายฉลอง ยังกล่าวด้วยว่า พระสังฆาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา...

มจร ขยายช่วยน้ำท่วมไปยโสธร-กาฬสินธุ์ ตั้งม.สงฆ์ร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือ พร้อมประเมินหลังน้ำลดป้องกันแบบยั่งยืน

  หลังจากเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ตามที่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ได้มอบหมายให้พระเมธีธรรมจารย์(ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี โดยพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เดินทางไปร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัย บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือวัดและประชาชน ในเบื้องต้นได้เข้าช่วยในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง...

กลุ่มรักษ์ธรรมฯ ยื่นถวายฎีกาขอพึ่งพระบารมี อ้างเป็นรายงานเท็จต่อที่ประชุมมส.เพื่อขอมติรับรองการแต่งตั้งจจ.ฉะเชิงเทรา

วันนี้ (7 สิงหาคม) เวลา 13.40 น. นายฉลอง หอมหวล ผู้ประสานงานกลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้ว ได้เข้ายื่นหนังสือถวายฎีกาของกลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้ว ต่อเจ้าหน้าที่สำนักราชเลขาธิการ ณ ศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง โดยนายฉลองกล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ได้กราบทูลต่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ประธานในที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่...

มจร. พร้อมคณะสงฆ์สระบุรี – ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่นำเครื่องบริโภคและปัจจัยเข้าช่วยเหลือวัด-ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐) พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เป็นผู้แทน มจร. นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มจร. พร้อมด้วยพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของยังชีพ พร้อมด้วยปัจจัยถวายแก่วัดและมอบให้ประชาชนผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยจุดแรกนำมามอบให้ที่วัดโพธิ์ตาก โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก ตำบลนางาม...

“พระสังฆราช” ทรงรับบริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วม บชน.เข้าร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้สำนักเลขานุการฯ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล รับบริจาคสิ่งของ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ส.ค.2560 ขณะที่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศออกมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ 4  ส.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหน่วยงานช่วยรวบรวมรับบริจาคเครื่องอุปโภค เช่น เวชภัณฑ์และยา มุ้ง ตลอดจนเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ เพื่อบรรเทาทุกข์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

“กลุ่มแปดริ้ว” ยื่นให้มส.สอบเจ้าคณะใหญ่หนฯ ฐานละเมิดจริยาเสนอตั้งจจ.ฉะเชิงเทรา อ้างขาดคุณสมบัติชัดเจน ศรัทธาทรุด-คณะสงฆ์เสียหาย

  จากกรณีที่มีการแถลงข่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60 ว่า ที่ประชุมมส.มีมติรับรองมติที่มีการเสนอชื่อพระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสน์โน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม และเจ้าคณะอำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้รายงานต่อที่ประชุมมส.ว่า ดำเนินการไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎมส.กำหนดไว้ทุกประการ ส่วนการต้องอธิกรณ์ตามข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวนว่าผิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรงนั้น พระราชปริยัติสุนทร ได้พ้นมลทินโทษไปแล้ว จากนั้นได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวทั้งทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และทางสื่อโซเชียล...

มส.ผ่านฉลุย มีมติรับรองการแต่งตั้ง จจ.ฉะเชิงเทรา โฆษกมส.แถลงเอง หลังหารือลับนานกว่า 15 นาที

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ภายหลังมีการประชุมหาเถรสมาคม(มส.) ที่มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานที่ประชุม พระพรหมเมธี (จำนง ธฺมมจารี) กรรมการและโฆษกมส.) พร้อมด้วยนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมส. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และนายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ ในฐานะโฆษกพศ. ได้ร่วมแถลงข่าวพร้อมกับแจกเอกสารบันทึกหลักการและเหตุผล...

“พระธรรมมงคลเจดีย์” เจ้าอาวาสวัดอรุณฯ ถึงกาลมรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 93 ปี เบื้องต้นกำหนดเคลื่อนศพ 1 สิงหาคม นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พระศากยปุตติยวงศ์ (ต่อศักดิ์ สุนทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เปิดเผยว่า ตามที่พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดอรุณาราชวราราม ได้เข้ารักษาอาการอาพาธด้วยโรคชรา ที่โรงพยาบาลธนบุรีนั้น พระธรรมมงคลเจดีย์ ได้มรณภาพลงแล้วด้วยอาการสงบ ขณะสิริอายุ 93 ปี 73 พรรษา เบื้องต้นทางคณะสงฆ์วัดอรุณฯ กำหนดจะเคลื่อนศพมายังวัดอรุณราชวราราม...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

กรมการศาสนา จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคกลาง เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคกลาง ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)...

วธ.ผลักดันผู้บริหารรุ่นใหม่ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พัฒนาข้าราชการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน – เป็นนักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายมุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรของหน่วยงาน เมื่อเร็วๆนี้ วธ. จึงได้จัดโครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับต้น (นบต.วธ.) ปี 2566 ขึ้น ให้แก่ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการพัฒนาตนเองได้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ให้พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะที่จำเป็นและทันสมัย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดแนวคิดสู่การพัฒนาและนำไปปฏิบัติได้จริง ปลัด...

วธ.เผย 21 แหล่งเรียนรู้ในงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เปิดไหว้พระ เที่ยววัด ยลวัง สัมผัสพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก  21 – 25 เม.ย. 2566 ณ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และสวนสันติชัยปราการ 21 เม.ย. – 7 พ.ค. 2566 พร้อมจัดรถขสมก.-รถรางรับส่งฟรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม...