วัดนาป่าพงร่อนสารขอความเป็นธรรมให้ “พระคึกฤทธิ์” โต้ถูกกล่าวหาด้วยข้อมูลเท็จ คดียังอยู่ในการพิจารณาของศาลจำเลยยังถือว่า “เป็นผู้บริสุทธิ์”

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2562 คณะทำงานกฎหมายวัดนาป่าพง ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสื่อมวลชน ว่า ตามที่มีกลุ่มบุคคล หรือบุคคลภายนอกกระทำการนำภาพ และหรือข้อความอันเป็นเท็จมาโพสต์เผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอรเน็ต เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และเผยแพร่ช่องทางสื่อมวลชนอื่นๆ แบบสาธารณะ ที่ข้อความว่า “พระคึกฤทธิ์ ฉ้อโกงเงินกว่า 500 ล้านบาท” และ “ อดีตศิษย์แฉ...

กรมการศาสนา จัดโครงการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ให้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง นำหลักศาสนธรรมพัฒนาเยาวชนและชุมชน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีครูผู้สอนประจำศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดเข้าร่วมอบรม จำนวน 250 คน ณ ห้องชมวิว ชั้น...

สมเด็จฯทั้งมหานิกาย-ธรรมยุต ให้เมตตา “พระเทพศาสนาภิบาล” ร่วมงานบำเพ็ญกุศลพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มอบปัจจัยสงเคราะห์พระ-เณร นักเรียนและผู้ป่วย

วันนี้ (14 ก.พ.2562) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีสมเด็จพระวันรัต  (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธาน มีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปเสโม)...

“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงชี้วิถีทางอบรมจิตใจ ให้สำรวจจิตใจตน โลภ โกรธ หลง ประดุจศรที่ยังคดงอ

วันนี้ (14 ก.พ.2562) ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) ศาลายา จ.นครปฐม มีการจัดงานวันมาฆบูชา “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ 3” โดยมีพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อุปนายกสภามมร. เป็นประธาน พร้อมกันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ได้ประทานพระคติธรรม...

มจร.จัดอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 25 เฉลิมพระเกียรติ “เน้นปฏิบัติเข้ม” ยกระดับหลักสูตรไม่ผิดพระคัมภีร์เถรวาท ป.โท-ป.เอก เรียน 5 ปี

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2562 เวลา 15.30 น. ที่พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร. จัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ...

คณะกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในโรงเรียน เห็นชอบกรอบแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ที่มีสติสมาธิเป็นฐาน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ศ.กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมในยุคปัจจุบันผลจากการประชุม ที่ประชุมมีมติให้ใช้กรอบแนวคิด และกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ชื่อที่ว่า กรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่มีสติสมาธิเป็นฐาน (Mindfulness&Concentration Based Learning:MCBL) และกระบวนการเรียนรู้ที่มีสติสมาธิเป็นฐาน (Mindfulness&Concentration Based Learning...

กลุ่มอดีตศิษย์แฉอีก “พระคึกฤทธิ์” เมินมติมส. ตัดศีล 227 เหลือ 150 ข้อ เทศน์อวดอุตริฯ อ้างฟังคำสอนพุทธวจนก่อนตาย จะได้เป็นอริยะ ร้องเจ้าคณะตำบลสอบ

วันนี้ (13 ก.พ.2562) นายมานพ บุญชื่น ประธานกลุ่มพุทธพจน์จากพระไตรปิฎก กล่าวว่า ตามที่ทางกลุ่มพุทธพจน์ฯ ซึ่งเป็นอดีตลูกศิษย์ของพระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง เจ้าสำนัก “พุทธวจน” คลอง 10 ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ได้พบเห็นความไม่ถูกต้องในการบริหารงบประมาณที่ได้รับมาจากการบริจาค และพบว่าพระอธิการคึกฤทธิ์ ไม่ได้นำเงินบริจาคของญาติโยมมาใช้ตามวัตถุประสงค์ในการบริจาคถึงกว่า 500 ล้านบาท จึงนำมาสู่การยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดธัญบุรี ในข้อหาฉ้อโกงนั้น...

“พระคึกฤทธิ์” เจ้าสำนักพุทธวจน เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ถูกฟ้องคดีฮุบเงินบริจาคญาติโยมกว่า 515 ล้านบาท อึ้ง จนท.วัดมีโบนัส 3-5 แสนบาท

เมื่อวันที่  12 ก.พ. นายมานพ บุญชื่น ประธานกลุ่มพุทธพจน์จากพระไตรปิฎก พร้อมด้วยนายจักร์กริช ทรัพย์ไพศาล อดีตศิษย์วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี ได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้สื่อข่าวว่า  ตามที่ทางกลุ่มพุทธพจน์ฯ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ว่า พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง เจ้าสำนัก “พุทธวจน” คลอง 10 ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ได้มีการตัดทอนพระไตรปิฎก...

ทึ่ง!! โบสถ์รากไม้หนึ่งเดียวในโลก จ.อุทัยธานี สาธุชนแห่แหนเข้าชม-ร่วมทำบุญยกช่อฟ้า “ รากไม้แกะสลักนกหัสดีลิงค์”

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา วัดเขาถ้ำประทุน บ้านศิลาทอง ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ได้จัดให้มีพิธีทำบุญยกช่อฟ้าพระอุโบสถ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถรากไม้ โดยมีพระอธิการบุญยืน ปริชาโน เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำประทุน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่ และที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ ร่วมออกร้านโรงทาน และร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากพระอธิการบุญยืน เปิดเผยว่า ย้อนหลังไปเมื่อ 50 -60 ปีก่อน วัดแห่งนี้มีชื่อว่า...

มส.ตั้ง พระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรฯ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกก.บริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมฯ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม   นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงภายหลังการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมมส.ครั้งที่ 4/2562 มีเรื่อง การคัดเลือกประธานคณะกรรมการการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“กรมปกครองท้องถิ่น” จับมือ สสส. นำทีมลงพื้นที่ อ.บัวใหญ่ เสริมสร้างพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยมีพระครูโอภาสจันทรังสี เจ้าอาวาสวัดบ้านเสมาใหญ่ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่  อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา...

กองปราบฯ ทลายอู่บางละมุง รับซื้อรถโจรกรรมของนายทหารแยกชิ้นส่วนขาย

วันนี้​ (15 ก.พ.2562)​ ที่กองบังคับการ​ปราบปราม  พลตำรวจ​ตรี​ จิรภพ ภูริเดช ผู้​บังคับการ​กอง​ปราบปราม​ (ผบก.บก.ป.)​ ได้สั่งการให้ พัน​ตำรวจ​เอก​ อรุณ วชิรศรีสุกัญยา ผู้กำกับ​การ​ 2​ กอง​บังคับการ​ปราบปราม​ (ผกก. 2 บก.ป.), พัน​ตำรวจ​โท​ กรกช ยงยืน​ และ​ พัน​ตำรวจ​โท​...

สำนักพุทธฯทำหนังสือมติมส.เวียนถึง ผวจ.ทุกจังหวัด แนวทางตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอบวช

นายสมเกียรติ ธงศรี รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ปฏิบัติราชการแทนผอ.พศ. ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา  เรื่อง แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ระบุว่า ตามหนังสือแจ้งมติมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2562 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบประวัติบุคคล ให้พศ.หรือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)...