มจร. ลำเลียงสิ่งของเตรียมเข้าช่วยเหลือน้ำท่วมระยะกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด – ยโสธร 22-23 ส.ค.นี้

0
2203

จากการที่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมฺมจิตโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มอบหมายให้พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร. และพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะสงฆ์ นำปัจจัย เครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบถวายวัดและมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า นโยบายที่พระพรหมบัณฑิต ให้ทำดำเนินการช่วยเหลือวัดและประชาชนเป็น 3 ระยะคือ

1.ระยะต้น งานเร่งด่วนให้ดำเนินการช่วยเหลือโดยนำปัจจัยและเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ซึ่งก็ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร

  1. ระยะกลาง เมื่อน้ำกำลังเริ่มจะลด ให้ไปช่วยเหลืออีกรอบ ทั้งการถวายปัจจัยให้กับวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อจะได้นำปัจจัยเหล่านั้นไปบูรณซ่อมแซมวัดในเบื้องต้นเสียก่อนเพื่อให้วัดพอที่จะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านและการปฎิบัติกิจสงฆ์ได้ในช่วงเข้าพรรษานี้ก่อน นอกจากนั้นก็จะช่วยเหลือประชาชนโดยการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคเพิ่มเติม พร้อมกับสำรวจความเสียหายในเบื้องต้น และนาข้าวที่ได้รับความเสียหายไปมากน้อยอย่างไรและในระยะนี้จะสามารถพึ่งพิงวัดได้อย่างไรบ้าง

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อว่า การช่วยเหลือในระยะที่ 2 คือระยะกลางนี้ มจร.กำลังดำเนินการขนสิ่งของลำเลียงเข้าไปในพื้นที่แล้ว โดยกำหนดถวายและมอบสิ่งของในวันที่ 22-23 สิงหาคมนี้ มีเป้าหมายในเขตอำเภอ จังหาร ทุ่งเขาหลวง โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอเมือง จ.ยโสธร ซึ่งการช่วยเหลือระยะกลางนี้มีเป้าหมายกว้างขวางมากขึ้นทั้งวัดและหมู่บ้าน โดยให้วัดในหมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมจัดตั้งเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชน แม้วัดเองจะถูกน้ำท่วมไปด้วยก็ตาม

ส่วนหน่วยงานที่ร่วมนำปัจจัยและเครื่องอุปโภค บริโภค ไปถวายและมอบชาวบ้านในครั้งนี้ประกอบด้วย  1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ โดยพระพรหมบัณฑิต มอบให้พระเมธีธรรมาจารย์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 2. คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี โดยพระธรรมปิฎก มอบให้พระวิสิฐคณาภรณ์ และคณะ   3.คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ สาขาคณะสังคมศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการประสานงานของพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ วัดดอนเจดีย์

4.มูลนิธิเศรษฐีเรือทอง คณะศิษย์หลวงปู่แบน โดยพระโสภณพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 5. พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กทม.

3.ระยะยาว คือระยะที่ 3 เมื่อเหตุการณ์น้ำลดหมดแล้วสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ได้มอบหมายให้ มจร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด โดยพระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ ผู้อำนวยการ จัดให้นิสิตออกสำรวจความเสียหายให้ครบวงจร ทั้งวัด ชาวบ้าน และนาข้าว พร้อมกับให้ มจร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือชาวบ้านในระยะยาว เช่น ถนนขาดทำให้ติดต่อสัญจรกันไปมากันไม่ได้ จะแจ้งหน่วยงานใดมารับผิดชอบ นาข้าวล่มเสียหายหมดเนื้อหมดตัวจะแจ้งประสานหน่วยงานใด เป็นต้น พร้อมกันนี้ก็ให้ศึกษาหาข้อมูลและเสนอแนะในเชิงวิชาการจากพระและฆราวาสในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบถาวรและยั่งยืนนั้นจะทำอย่างไร

“ทั้งหมดนี้คือภารกิจของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือชาวบ้านในภาวะที่ชาวบ้านวิกฤติหนักจากน้ำท่วมในขณะนี้ ในวันที่ 22-23 สิงหาคมนี้ ขอให้ผู้มีจิตอาสาเจอกันในเขตพื้นประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร” รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กล่าว