พระโบ้ เลี้ยงแม่ได้แล้ว

พระโบ้ เลี้ยงแม่ได้แล้ว                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน จุดไฟในใจคนฉบับนี้ เป็นฉบับวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 อาตมาอยากให้ทุกคนได้ระลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาที่ไม่ใช่แค่วันนี้เป็นวันต้องไปเวียนเทียน หรือพระ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายเป็นองค์ในจาตุรงคสันนิบาต แต่ใจความจริง ๆ นั้นอยู่ที่โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งมีข้อสำคัญก็คือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อันเป็นหลักการพื้นฐานหลักสำคัญที่สุดของพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธทุกคนควรจะระลึกให้ขึ้นใจ ถามตัวเองว่าเราเป็นชาวพุทธหรือไม่ก็ด้วยโอวาททั้งสามข้อนี้ เราทำตามครบหรือยัง สมบูรณ์มากน้อยไม่เป็นไร แต่ขอให้มีครบทั้งสามข้อ...

ทำเพื่อตัวเองก็อยู่ได้แค่สิ้นลม แต่ทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมก็ยังอยู่ : พระ หมอ ร่วมใจให้ญาติโยม

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน วันนี้อาตมาจะขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ได้อ่านกันก่อน อาตมาเชื่อว่าญาติโยมหลาย ๆ คนน่าจะรู้จักกับ ท่านชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า ก่อนที่ท่านจะมาเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระพุทธเจ้า ท่านเป็นหมอหลวงประจำพระองค์พระเจ้าพิมพิสารแห่งราชคฤห์มาก่อน และท่านก็ได้รับสวนมะม่วงพระราชทาน อยู่กลางกรุงราชคฤห์ทีเดียว เมื่อหมอชีวกมีความศรัทธาในพระพุทธองค์ ก็ได้อุทิศสวนมะม่วงของตนให้เป็นพระอาราม ชื่อ ชีวกัมพวัน ทุกวันนี้ก็ยังมีซากรากฐานของพระอารามให้ได้เห็นอยู่ ชีวกัมพวันนี้นอกจากเป็นพระอารามแล้วก็ยังเป็นสถานพยาบาล รักษาพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในเมือง เป็นเหตุให้ชีวกโกมารภัจจ์เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนมาถึงปัจจุบัน ถ้าใครเคยไปทางภาคอีสาน อาจจะมีโอกาสได้ไปตามกู่ต่าง ๆ ปราสาทต่าง ๆ ที่เป็นของพวกขอม ส่วนหนึ่งของปราสาทของเก่า...

พระครูต้อม พระสามโบสถ์

พระครูต้อม พระสามโบสถ์                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน มีสำนวนไทยสำนวนหนึ่ง เรียกผู้ชายจำพวกหนึ่งว่า ชายสามโบสถ์ ชายสามโบสถ์นี้หมายถึงชายที่บวชแล้วสึกถึงสามหน โบราณมองว่าคนเช่นนี้ควรระวัง ไม่ควรคบหา เพราะมีจิตใจโลเลไม่มั่นคง แต่ก่อนการบวชนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นใจ มั่นคงในศรัทธา พร้อมจะพลีกายอุทิศวัตรปฏิบัติของตนเป็นพุทธบูชา ด้วยต้องละทิ้งชีวิตฆราวาสมาเป็นนักบวช ถือพระปาติโมกข์เป็นกฎเหล็กแห่งชีวิต ถ้าบวชแล้วบวชอีก บวชแล้วสึกวนไป เขามองว่าใจไม่มั่นคง แต่ที่อาตมาเจอมานี้ จะเรียกว่าชายสามโบสถ์ก็น่าจะใกล้เคียง เพราะแม้บวชมาแค่ครั้งเดียว แต่ก็เปลี่ยนวัดมาถึงสามหน นั่นคือ พระครูต้อม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมนั่นเอง พระครูต้อม...

จากเรือนจำสู่พระครู

จากเรือนจำสู่พระครู                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อาตมาได้เล่าเรื่องที่พระสงฆ์ในวัดไผ่ล้อมจำนวน 8 รูป ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระฐานานุกรมในพระราชาคณะ ซึ่งก็นับเป็นความกรุณาของพระเถรานุเถระ ได้แก่ พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร พระเดชพระคุณพระราชสุรวาที วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร พระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี และพระเดชพระคุณพระราชธีรคุณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ที่ได้ให้โอกาสแก่พระสงฆ์บ้าน ๆ ให้ได้มีหน้าที่ มีตำแหน่ง มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น                 แต่พระรูปที่เรียกว่า...

บวชกาย บวชใจ กลายเป็นคนใหม่ อยู่ให้วัดอาศัย ได้บุญ

บวชกาย บวชใจ กลายเป็นคนใหม่ อยู่ให้วัดอาศัย ได้บุญ                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในวันที่อาตมาเขียนต้นฉบับจุดไฟในใจคนประจำสัปดาห์นี้ตรงกับวันตรุษจีนพอดี อาตมาก็ขออวยพรอีกครั้ง แม้วันที่จุดไฟในใจคนเล่มนี้จะถึงมือผู้อ่านล่วงเลยไปแล้วเป็นสัปดาห์ ว่าเนื่องในวันตรุษจีนนี้ อาตมาขออัญเชิญอำนาจบารมีแห่งองค์พระอาทิพุทธเจ้า พระไวโรจนพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าทั้งหลายในจักรวาล พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม และพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุ เทพเจ้าจตุโลกบาล ไฉ่ซิงเอี๊ยะ ไท่ส่วยเอี๊ยะ เทพเจ้าน้อยใหญ่ เจ้าพ่อ...

น้อมรำลึกพระคุณครูผู้สั่งสอน

น้อมรำลึกพระคุณครูผู้สั่งสอน                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน จุดไฟในใจคนฉบับนี้ เป็นจุดไฟในใจคนฉบับวันตรุษจีน ก็ต้องกล่าวคำว่า ซินเจี่ยยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนทั่วโลก และคนไทยเชื้อสายจีน อาตมาขออวยพรโดยขออำนาจพระอาทิพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ เจ้าแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ เทพเจ้า เหล่าเซียนทั้งหลาย เจ้าพ่อ เจ้าแม่ทั้งหลายที่ท่านนับถือ บันดาลให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ เฮง ๆ รวย ๆ...

ทำเพื่อตัวเองก็อยู่ได้แค่สิ้นลม แต่ทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมก็ยังอยู่

ทำเพื่อตัวเองก็อยู่ได้แค่สิ้นลม แต่ทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมก็ยังอยู่                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา อาตมานั้นเรียกได้ว่าเดินเวียนเข้าออกเรือนจำเป็นว่าเล่น เรือนจำนั้นเป็นที่ที่ไม่มีใครอยากเข้าเว้นแต่คนที่ต้องมีหน้าที่เข้าไปในนั้นโดยตำแหน่ง เช่น ผู้คุม พัศดี เอาจริงแม้คนไม่มีความผิดก็ไม่อยากจะเฉียดใกล้ คนที่เข้าไปแล้วก็มักถูกตีตราว่าเป็นขี้คุกขี้ตะราง พอออกมาก็ไม่มีใครอยากคบหา เอาจริงก็แปลกดี เพราะสมัยนี้เรือนจำคือที่อบรมบ่มเพาะคนให้กลับคืนเป็นคนดี ไม่ใช่ที่เอาไว้ขังคนเหมือนหมูเหมือนหมา แต่คนก็คงมีภพจำแบบคุกสมัยโบราณว่าจะต้องมีขังเดี่ยว ในที่มืด ๆ เฉอะแฉะ บางทีก็มีโบยตีหรือทรมานต่าง ๆ อย่างที่เราเห็นในหนังโบราณ อาตมาก็สมัครใจเข้าไป...

ความดีไม่มีวันตาย แต่ความตายนั้นแน่นอน

ความดีไม่มีวันตาย แต่ความตายนั้นแน่นอน                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ก้าวเข้าสู่ปีใหม่อีกปีหนึ่งที่เราทุกคนก็หวังว่าจะมีอะไรดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคน อาตมาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีแห่งหลวงพ่อพระพุทธเมตตาประทานพร พระพุทธไตรโลกนาถโอภาสนฤมิตร พระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ท้าวเวสสุวรรณ กุเวรมหาราช เทวดานพเคราะห์ทั้งเก้าพระองค์ เป็นต้น ได้โปรดอำนวยพรแก่ทุกท่านให้มีความสุขความเจริญ มีเงินทองไหลมาเทมานะชาลีติ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดปีใหม่ที่มาถึงแล้วนี้...

ส่งท้ายปีเก่า สวดมนต์ข้ามปี เพื่อชีวิตใหม่ที่รุ่งเรือง

ส่งท้ายปีเก่า สวดมนต์ข้ามปี เพื่อชีวิตใหม่ที่รุ่งเรือง เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน จุดไฟในใจคน ฉบับนี้เป็นจุดไฟในใจคนฉบับสุดท้ายของปี 2565 นับว่าจุดไฟในใจคนได้จุดไฟในใจผู้อ่านมาแล้วนานหลายปี มีเรื่องราวต่าง ๆ มากมายได้ถูกถ่ายทอดออกมาให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความจริงของโลก บางเรื่องก็เป็นความจริงที่น่าเหลือเชื่อ แต่มันเกิดขึ้นจริง ๆ ในโลกบ้า ๆ ใบนี้ ที่มีอะไรมากมายเกิดขึ้น ทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไป                 โลกมันบ้า มันมีกิเลส ตัณหา เต็มไปหมด คอยยั่วให้เราไปเต้นตามระเริงตาม จนสุดท้ายเราก็บ้าตาม...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่อง “องค์กรคุณธรรม” กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม สร้างกำลังใจ เสริมแรงจูงใจ ยึดมั่น ต่อยอด ขยายผลความดี ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล...

เมตตาล้นสายธาร “หลวงพ่อเณร” วัดศรีสุดาฯ เร่งปรับพื้นที่เตรียมสร้างโรงพยาบาลเขตสายไหม ขนาด 120 เตียง

พระธรรมวชิรคุณาธาร  (โกศล มหาวีโร) หรือ "หลวงพ่อเณร" เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตนได้รับเป็นผู้ดำเนินการเบื้องต้นในการปรับพื้นที่ สร้างอาคารรองรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขตสายไหม  ให้กับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางสำนักการแพทย์ ได้รับมอบที่ดินในการสร้างโรงพยาบาลนี้มาจากทายาทตระกูลเพชรคล้อย จำนวน 25 ไร่ ที่แขวงออเงิน เขตสายไหม โดยจะอยู่ในการกำกับดูแลของโรงพยาบาลกลาง และทางนพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผอ.โรงพยาบาลกลาง...

ภาคประชาสังคมสุราษฎร์ ระดมความเห็นสรุป 5 ข้อยื่น สส.พิพิธ และกรรมาธิการ เขียนกฎหมายคุมน้ำเมาเห็นการสุขภาพสังคม

เพิ่มโทษจัดหนักคนขายเหล้าให้เด็ก-คนเมาขาดสติ ปิดทางธุรกิจใหญ่นั่งกรมการทุกระดับกิจรวบตลาด  หนุนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในการออกมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา นักวิชาการ ซัดหยุดภูมิใจการเดินหน้าหารายได้เข้าประเทศด้วยการท้องเที่ยวแบบขาดสติ ปล่อยผีอบายมุขเต็มเมือง เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน เครือข่ายงดเหล้าสุราษฎรธานี  กลุ่มนักศึกษา คณาจารย์ และภาคีภาคประชาสังคม ได้ร่วมประชุมหารือถึงข้อห่วงใยต่อการแก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมีนายพิพิธ รัตนรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมไทยสร้างชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ....