วธ. ชง 65 โครงการสำคัญขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมปีงบประมาณ 2566 เผย โครงการเกิดจากความต้องการ ในพื้นที่ ผ่าน สวจ.และกลุ่มจังหวัด

ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และชง 59 โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม หนุนสังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและในสถานการณ์โควิด-19 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการและหน่วยงานภายใต้ วธ. เกี่ยวกับการใช้มิติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม...

เผย กองถ่ายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ “Beer Run” จากสหรัฐอเมริกา เชื่อมั่นมาตรการผ่อนปรนการถ่ายทำภาพยนตร์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาล

เตรียมยกทีมพร้อมนักแสดงระดับโลกมาไทย คาดสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 373 ล้านบาท  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการภาพยนตร์ฯ มีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่มุ่งผลักดันมาตรการผ่อนปรนการถ่ายทำภาพยนตร์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่กองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายใช้ "Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทยใน 15 สาขา เช่น...

กรมศิลปากรสำรวจความเสียหายน้ำท่วมโบราณสถาน พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก กรมศิลปากร เรื่อง สถานการณ์และสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อโบราณสถาน หากเกิดความเสียหายให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน พร้อมเฝ้าระวังและเตรียมมาตรการป้องกันโบราณสถาน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ จากรายงานสถานการณ์การสำรวจผลกระทบและความเสียหายต่อโบราณสถาน เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา พบว่าหลายพื้นที่น้ำลดลงเป็นปกติแล้ว แต่โบราณสถานหลายแห่งยังคงมีน้ำท่วมขัง...

ครม. เห็นชอบบันทึกความร่วมมือไทย – จีน ด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการจัดเทศกาลภาพยนตร์ หนุนตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงไทยและจีนขยายตัวสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่ วธ. เสนอ ถือเป็นความตกลงครั้งแรกด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยทบวงกิจการภาพยนตร์ของประเทศจีนได้เสนอทำความตกลงด้านภาพยนตร์กับ วธ. โดยทั้งสองฝ่ายเห็นฟ้องร่วมกันในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกัน...

วธ.ยกย่อง “ชุมชนคุณธรรมฯวัดป่าศรีแสงธรรม” อุบลราชธานี เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ส่งเสริมให้นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตและใช้พลังความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ หรือ “พลังบวร” มาสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยวธ.ได้ดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรมเพิ่มขึ้นถึง 25,000 แห่งทั่วประเทศ โดยหนึ่งในชุมชนคุณธรรมที่มีความโดดเด่นด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพลังบวร ...

ขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และปราสาทเขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” และ “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี – ศรีรามเทพนคร”

กรมศิลปากร ขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และปราสาทเขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ และนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี – ศรีรามเทพนคร” ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการปิดบริการแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรเป็นการชั่วคราวอยู่เป็นระยะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

วธ.โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมด้วย...

วธ.จัดนิทรรศการ “10 สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โชว์ของดีจากชุมชนคุณธรรมและเครือข่ายทั่วประเทศ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กำหนดนโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติและขับเคลื่อนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมถึงการขับเคลื่อน “Soft Power” ความเป็นไทย ตามนโยบายรัฐบาล โดยนำคุณค่าทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ใน 15 สาขา เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม การออกแบบ แฟชั่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม...

วธ.ชูสุดยอดต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี “ชุมชนคุณธรรมฯบ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์” สร้างรายได้สู่ชุมชน

วธ.รวมใจชาวกาฬสินธุ์ เปิดสุดยอดต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี “ชุมชนคุณธรรมฯบ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์” ชมซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์  ไหว้พระวัดภูสิงห์ สัมผัสวัฒนธรรมงดงาม สร้างรายได้สู่ชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดเที่ยวชุมชน ยลวิถี บ้านโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นางโชติกา...

กรมศิลปากร ยกเครื่องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า มิติใหม่พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์บ้านเก่า

กรมศิลปากรปรับโฉมใหม่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในประเทศไทย ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมบ้านเก่า” กลุ่มวัฒนธรรมสมัยหินใหม่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ที่เป็นจุดเริ่มต้นของงานโบราณคดีอย่างสากลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้ดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมบ้านเก่า รวมถึงองค์ความรู้ด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ทั้งรูปแบบอาคารที่สะดุดตา โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลุมขุดค้นทางโบราณคดีเป็นทรงสี่เหลี่ยมสื่อถึงการพบโบราณวัตถุที่แทรกอยู่ในชั้นดิน ภูมิทัศน์ที่เปิดให้สัมผัสบรรยากาศภูมิประเทศเพื่อให้เข้าใจถึงการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยบนพื้นที่แหล่งโบราณคดีจริง รวมไปถึงนิทรรศการภายในที่ตั้งใจให้เป็นพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ที่สุด การจัดแสดงนิทรรศการมีเนื้อหาเน้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมบ้านเก่าและแหล่งโบราณคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ.ปลื้มอุตสาหกรรมแอนิเมชันปี 63 สร้างรายได้ 6,656 ล้านบาท หนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างคาแรคเตอร์แอนิเมชันสัญชาติไทยแข่งขันระดับนานาชาติ

ผนึกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันฯ จัดเวิร์คช็อปติวเข้ม-จัดนิทรรศการโชว์ 29-31 ต.ค.นี้ที่ขอนแก่น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น วธ.ร่วมกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐและเอกชน โดยบูรณาการความร่วมมือภายใต้แนวคิด “CONTENT THAILAND” ทีมประเทศไทยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560...

วธ.เผย “รัสเซล โครว์” นักแสดงระดับโลกชื่นชม “Soft Power” ความเป็นไทย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ติดใจรสชาติอาหารไทย “แกงพะแนง-ข้าวซอย” หนุนเผยแพร่สู่ทั่วโลก ชมทีมกองถ่ายภาพยนตร์ไทยมีฝีมือและคุณภาพ นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แสดงความขอบคุณและพบปะพูดคุยกับรัสเซล โครว์  นักแสดงชาวนิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เจ้าของรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ เรื่อง Gladiator ในปี ค.ศ.2000 ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่...

วธ. ชง 65 โครงการสำคัญขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมปีงบประมาณ 2566 เผย โครงการเกิดจากความต้องการ ในพื้นที่ ผ่าน สวจ.และกลุ่มจังหวัด

ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และชง 59 โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม หนุนสังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและในสถานการณ์โควิด-19 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการและหน่วยงานภายใต้ วธ. เกี่ยวกับการใช้มิติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม...