ศน. เร่งพัฒนาทักษะพระธรรมวิทยากร พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี) เน้นพระทุกรูปต้องเสียสละ

0
1408

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา เขตสาทร นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ในฐานะกรรมการสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และกล่าวให้โอวาทว่า

อยากให้โครงการนี้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เพราะเป็นประโยชน์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งงานครูสอนศีลธรรมในวัด ในโรงเรียน พระธรรมทูต พระธรรมจาริก พระนักเผยแผ่ และพระธรรมวิทยากร ซึ่งทั้งหมดก็คือพระทำงาน พระนักเสียสละ แม้ความเสียสละดีที่สุดก็จริงแต่ว่าพื้นฐานความรู้ต้องมีด้วย นักทำงานต้องมีพื้นฐานด้านความรู้เป็นอันดับแรก ต้องรู้วิชาที่ตนเองต้องทำ ต้องมีความฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเข้าใจในงานที่ตนเองทำ และต้องมีศิลปะในการถ่ายทอด เท่านั้นยังไม่พอจะต้องมีความสามารถด้วย และถ้ามีความรู้ มีความฉลาด และมีศิลปะในการถ่ายทอดแล้ว หากยังไม่มีความเสียสละหรือขาดความเสียสละ งานที่จะทำนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้

นายมานัส กล่าวว่า สังคมไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เผยแพร่กันอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง แต่ขาดการกลั่นกรอง ทำให้เยาวชนของชาติหมกมุ่นหลงใหลไปในทางเสื่อม จำเป็นต้องนำหลักธรรมทางศาสนามาสร้างภูมิคุ้นกันทางจิตใจให้เข้มแข็ง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสิ่งล่อลวงต่าง ๆ ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2560 ณ วัดยานนาวา

โดยได้อาราธนาพระสงฆ์จากทั่วประเทศ จำนวน 200 รูป เข้ารับการถวายความรู้ด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เทคนิคสมัยใหม่โดยสื่อสร้างสรรค์ จิตวิทยาวัยรุ่น ศาสนพิธีและมารยาทไทยสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงการบริหารจัดการค่ายคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ศน. จะได้ขึ้นทะเบียนพระธรรมวิทยากรเพื่อสร้างแกนนำและเครือข่ายพระธรรมวิทยากร ประสานให้เกิดความร่วมมือในการทำงานอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศต่อไป

“ในปัจจุบันพระธรรมวิทยากร นับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านการเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างเสริมคุณธรรมให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน  ซึ่งล้วนขึ้นอยู่กับสมรรถนะของพระธรรมวิทยากรเป็นสำคัญ ที่จะนำการพัฒนาคุณภาพของประชาชนไปสู่ทิศทางเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศได้ โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ จึงเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญในการเผยแผ่ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยหันกลับมาน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำพาตนเองและประเทศชาติให้หลุดพ้นจากวิกฤติด้านศีลธรรมอย่างได้ผลเป็นรูปธรรม” อธิบดีกรมการศาสนา กล่าว