“พระสังฆราช” เสด็จเปิดงานเทศน์มหาชาติ เทิดสมเด็จบรมบพิตร ทรงพระราชานุเคราะห์แก่สรรพชีวิตมิผิดจากคุณธรรมในมหาเวชสันดร

0
3206

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 1 กันยายน เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล ผู้ปฏิบัติธรรม พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จและร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ในพิธีเปิดงานฯ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา มีความโดยสรุปว่า การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ซึ่งมีพระคาถาพระบาลีมาจากพระพุทธพจน์นั้น เป็นประเพณีที่อยู่คู่สังคมไทยทุกภาค มาเป็นเวลาช้านาน ธรรมะแห่งมหาเวชสันดรชาดก ย่อมช่วยปลูกฝังคุณสมบัติอันดีงามสู่จิตใจคนไทยจากรุ่นสู่รุ่นสืบมานับแต่โบราณกาล โดยเฉพาะการให้โดยมุ่งประโยชน์ผู้อื่นเป็นสำคัญ การเสียสละโดยไม่ยึดถือความเป็นตัวตน การไม่ถือทิฐิมานะในความเป็นเขาเป็นเรา มีความเมตตากรุณาต่อกันอย่างจริงใจ อันนับเป็นคุณธรรมสำคัญที่สรรค์สร้างความงดงามอย่างไทยแท้ให้บังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

ความเป็นไทยในลักษณะเช่นนี้แล ย่อมไม่มีใครจะบังอาจยกขึ้นกล่าวตำหนิได้ ว่าเป็นคุณลักษณะที่เชยแล้ว หรือว่าล้าสมัยแล้ว เพราะการให้ การเสียสละ และความเมตตากรุณาล้วนเป็นคุณธรรมที่บุคคลทุกคนควรจะได้รับการปลูกฝังสั่งสมให้เพิ่มพูนทวีขึ้นอย่างไม่มีประมาณ จัดเป็นสมบัติอันล้ำค่า เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ผู้แสวงหาสันติภาพกันอยู่ทั่วไป

สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้ทรงบำเพ็ญทานเป็นหนทางแห่งพระราชจริยามาโดยตลอด ได้พระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่สรรพชีวิต และพระราชทานพระบรมราชินูปถัมภ์แก่สรรพกิจอันยังประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน มิผิดเพี้ยนไปจากคุณธรรมในมหาเวชสันดรชาดก

การที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับผู้มีกุศลจิตทั้งปวง จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ นับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง และยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมของชาติ อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในทางพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตราบกาลนาน.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา คณะสงฆ์และองค์กรเอกชน รับเป็นเจ้าภาพในแต่ละกัณฑ์อย่างครบถ้วนหมดทุกกัณฑ์ อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพกัณฑ์คาถาพัน กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาธรรมสภา เป็นเจ้าภาพกัณฑ์ทศพร

กระทรวงกลาโหม ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร วัดไร่ขิง พระอารามหลวง วัดพนัญเชิงวรวิหาร บริษัท ชาวาดะ จำกัด และบริษัท นวเพ็ญ จำกัด เป็นเจ้าภาพกัณฑ์ทานกัณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เป็นเจ้าภาพกัณฑ์จุลพน เป็นต้น