ศน.เชิญเจ้าภาพผ้าพระกฐิน 294 ราย ทั้งภาครัฐ-เอกชนเข้าร่วมอบรมเรียนรู้การทอดถวาย ณ พระอารามหลวง

0
1308

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ. จัดการประชุมอบรม เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสานงานศาสนพิธี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ในฐานะประธานเปิดการประชุม กล่าวว่า ศน.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทและภารกิจหลักในการทำนุบำรุง อุปถัมภ์กิจการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการให้การรับรอง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่สนองงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานภายใต้การบูรณการร่วมกับภาคคณะสงฆ์ ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสานงานศาสนพิธี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

จึงได้จัดการประชุมอบรม เรื่อง“พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี” ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม พ่อค้า ประชาชน จำนวน 325 คน และเจ้าหน้าที่สังกัด วธ. จำนวน 25 คน เข้าร่วมประชุมฯ

อธิบดี ศน. กล่าวต่อไปว่า ผู้เข้าร่วมประชุมอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี รวมทั้งมีความเข้าใจในด้านขนบธรรมเนียมปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนโบราณราชประเพณีที่ดีงาม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้สังคมไทยร่วมกันธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติให้ยั่งยืนสถาพรต่อไป

นายสุธน บัววัฒน์ รองอธิบดี ศน. กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี ทรงครองแผ่นดินตามหลักทศพิธราชธรรม นำความร่มเย็นมาสู่พสกนิกรชาวไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านศาสนพิธีให้ถูกต้องตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมา โดยมีคณะผู้บริหาร ศน. ผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อเชิญไปถวาย ณ พระอารามหลวงทั่วประเทศ จำนวน 294 วัด และเจ้าหน้าที่สังกัด วธ. มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน