พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

0
383

ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด” อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด” อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

1)โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด” กิจกรรมที่ 2.2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน แปลง นายสราวุธ จันทรสมบัติ บ้านเลขที่ 35 บ้านดอนบูรพา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:2 ประเภทดินร่วนปนทราย ซึ่งความก้าวหน้าการดำเนินการแปลงดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการขุดบ่อ ตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน

2) การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรม 1.1 งานปรับปรุงพื้นที่ตามมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล  งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 แปลง นายสุพจน์  บุญชัยมิ่ง บ้านเลขที่ 120 บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 20 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:3 ประเภทดินทราย ซึ่งความก้าวหน้าการดำเนินการ แปลงดังกล่าว มีการดำเนินการขุดบ่อ ขุคลองใส้ไก่ เสร็จเรียบร้อย /คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อย และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณฯ

โดยมีนายวิรพล  เยาวะพันธ์ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย  พร้อมด้วยทีมจนท.พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ชัย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และเจ้าของแปลง  นำเยี่ยมชมและให้ข้อมูลประกอบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด