ชาวพุทธกลุ่มประเทศเอเซีย ร่วมประชุมที่เมียนมาร์ ตั้งประชาคมพุทธศาสนิกชนเอเชีย ต่อยอดโครงการธรรมยาตราห้าแผ่นดิน

0
964

วันนี้ (12 ต.ค.60)  ที่นครย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในกลุ่มประเทศเอเซีย จัดประชุมเพื่อจัดตั้งประชาคมพุทธศาสนิกชนเอเซีย (Asian Buddhist Community – ABC) โดยมีพระสงฆ์และชาวพุทธสหภาพเมียนมาร์ เป็นแกนนำในการจัดตั้ง โดยมีเป้าหมายในการช่วยจรรโลงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย

การประชุมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้ส่งคณะผู้บริหารเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ทั้งเถรวาทและมหายานให้ดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ระหว่าง ดร.คินฉ่วย และคณะ ในนามชาวพุทธสหภาพเมียนมาร์ และชมรมโพธิคยาวิชชาลัย 980 โดยมี ดร.ศุภชัย วีรภุชงค์ และคณะ ลงนามความร่วมมือโดยต่อยอดจากโครงการธรรมยาตราห้าแผ่นดินและนำมาเสริมต่อให้มีความต่อเนื่องต่อไป