เจ้าคณะกรุงเทพฯ มอบตราตั้ง “พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ” ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหม่ (ยายแป้น)

0
235

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 พระธรรมวชิรมุนี วิ.(บุญชิต ญาณสังวโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้ง พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหม่ (ยายแป้น) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อ่านตราตั้งเจ้าอาวาส

หลังจากมอบตราตั้งเจ้าอาวาสแล้ว พระธรรมวชิรมุนี วิ. ได้กล่าวสัมโมทนียกถามีความโดยสรุปว่า การเป็นเจ้าอาวาสนั้นมีความสำคัญต่อความเจริญของวัดเป็นอย่างยิ่ง เพราะวัดเป็นสถานที่สำคัญ เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ เป็นที่บำเพ็ญกุศลของญาติโยม ในฐานะที่ท่านพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาสจึงต้องเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่ว่ามีอย่างไร ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 ให้เจ้าอาวาสมีหน้าที่ปกครองดูแลอำนวยกิจการทุกอย่างเกี่ยวกับวัด เจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการ และเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 37 ข้อ 1.บำรุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ข้อ 2. ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม ข้อ 3. เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ข้อ 4. ให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศล นอกจากนี้ เจ้าอาวาสจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าคณะแขวง เจ้าคณะเขต เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพฯ เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ตามลำดับอีกด้วย

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ กล่าวภายหลังว่า พระธรรมวชิรมุนี เจ้าคณะกรุงเทพฯ เมตตาให้ตนมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดใหม่ (ยายแป้น) ซึ่งถือเป็นวัดที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ โดยมีอายุถึง 174 ปี และจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของวัดแห่งนี้ พบว่า คุณยายแป้น เป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดกว่า 20 ไร่ ต้องการให้เป็นสถานที่ในการวิปัสสนากรรมฐาน ตนจึงมีโครงการที่จะพัฒนาวัดคือ WAT Next  ที่มุ่งส่งเสริม และยกระดับวัดให้มีสมรรถนะสามารถเอื้ออำนวยให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงปัญญาบริสุทธิ์ (Wisdom) การตื่นรู้ (Awareness) และมุ่งแสวงหาความหมายที่แท้จริงของชีวิต (Truth) นอกจากนี้เจ้าคณะกรุงเทพฯ ยังให้โอวาทว่าควรที่จะส่งเสริมการศึกษาของพระ เณร ภายในวัด ทั้งควรพัฒนาวัดให้เป็นวัดแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วย

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ต้องพัฒนาวัดให้สามารถดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาวัดด้วย โดยมองว่าวัดจะต้องสะอาด ร่มเย็น สงบ โดยต่อไปจะมีการพัฒนาพื้นที่ภายในวัดให้เป็นสวนแห่งการปฏิบัติธรรม มีต้นไม้ความร่มรื่น เหมาะสมกับการมานั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม มีเป้าหมายในการพัฒนาวัดใหม่ (ยายแป้น) ให้เป็นวัดป่าในบางขุนนนท์ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

*****************************************************************