วธ. ยก “ชุมชนคุณธรรมฯวัดโคกเปี้ยว” ต้นแบบใช้หลักศาสนา – ศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางดำเนินชีวิตมุ่งขยายอีก 7 พันแห่งทั่วประเทศ

0
2451

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีข้าราชการกรมการศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่การต้อนรับ โดยคณะฯได้เยี่ยมชมภูมิปัญญาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ เยี่ยมชมวัดโคกเปี้ยว ห้องสมุด ลานธรรมลานวิถีไทย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ฯลฯ

นายปรารพ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมองค์กรศาสนา นำพลัง บวร บ้าน วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน และกลไกประชารัฐขับเคลื่อนสู่ชุมชนคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ต่อยอดความเข้มแข็งจากภายในด้วยหลักศาสนาและศาสตร์พระราชา ในส่วนของ วธ. ได้ขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ ให้เป็นชุมชนที่มีลักษณะโดดเด่น 3 ด้าน ได้แก่ ปฏิบัติตามหลักศาสนาของแต่ละศาสนา มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา                   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และดำรงวิถีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 

“ผมเห็นว่าชุมชนคุณธรรมที่นี่เป็นต้นแบบที่ดี ทำให้เราเห็นว่าเป็นพื้นฐานของสังคมแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ก็เป็นรากฐานของสังคม ที่ผ่านมากรมการศาสนาโดยท่านปลัดกระทรวงสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนาได้พยายามริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา ดังนั้นจึงเห็นว่าชุมชนมีความเข้มแข็งโดยมีทางวัดเป็นศูนย์กลาง และคงไม่ใช่เป็นศูนย์กลางทางจิตใจเท่านั้นแต่เป็นกลไกสำคัญของชุมชนที่ทำให้คนในชุมชนมีความอยู่ดี กินดี มีคุณธรรม นอกจากนี้การผลิตสินค้าโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นก็สามรถผลิตขึ้นมาจำหน่ายได้ด้วย ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ชาวชุนชนที่นี่ก็รักษาได้เป็นอย่างดี บางคนคิดว่าเศรษฐกิจต้องดีก่อน แต่ถ้าชุมชนอยู่ได้ดีมีความสุขร่วมกันได้แล้วด้านเศรษฐกิจก็ตามมาอย่างยั่งยืน ตรงนี้ผมต้องขอชมเชยชาวชุมชนวัดโคกเปี้ยว และจะนำไปขยายให้ได้ 7 พันแห่งทั่วประเทศ ” เลขานุการ รมว.วธ. กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโคกเปี้ยวแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งต้นแบบของโครงการดังกล่าวที่ วธ. โดยกรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา คณะสงฆ์ เครือข่ายทางวัฒนธรรม และทุกภาคส่วนได้ให้การสนับสนุนจนประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม วัดโคกเปี้ยวเป็นวัดเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านศีลธรรม และด้านประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามแก่เยาวชนและประชาชน ตลอดถึงปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนเป็นคนดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยใช้ “พลังบวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

กิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชนคุณธรรมฯ วัดโคกเปี้ยว ประกอบด้วย 1.การส่งเสริมการเรียนรู้ “หลักธรรมทางศาสนา” นำนักเรียนเข้าวัดวันอาทิตย์ ค่ายพุทธบุตร กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สวดมนต์ข้ามปี วันธรรมสวนะ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2.การส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น พึ่งพาตนเองได้ รวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น ทอผ้า เพาะเห็ด  ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนของชุมชน 3.สืบทอดและอนุรักษ์มรดกประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน  เช่น  ประเพณีทำบุญวันว่าง (ขึ้นเบญจา) และรดน้ำผู้สูงอายุ ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นต้น

นอกจากนี้ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโคกเปี้ยว ยังได้ขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม เน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น เช่น กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน นำสามเณรศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกพื้นที่ จัดพระไปสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ นับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง