MOU ประวัติศาสตร์ ประกาศความร่วมมือจัดการศึกษาพุทธไทย-มอญ ชาวพุทธมอญกว่า 1,000 ร่วมเป็นสักขีพยาน

0
1442

ประกาศความร่วมมือจัดการศึกษาพุทธไทย-มอญ

ชาวพุทธมอญกว่า 1,000 ร่วมเป็นสักขีพยาน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนารามัญรัฐ เมืองเมาะลำเลิง รัฐมอญ ประเทศพม่า  ชาวพุทธมอญ ทั้งพระสงฆ์และญาติโยมกว่า 1,000 รูป/คน นำโดยประมุขสงฆ์มอญ ภัททันตะ วันนามหาเถระ  ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาฯ  และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนารามัญรัฐ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า “สาระสำคัญหลักในการลงนามความมือครั้งนี้ เน้นจับมือสืบสาน รักษา และต่อยอดการศึกษา และวิจัยเชิงลึกเกี่ยวพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ  การร่วมมือพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาที่สอดรับกับโลกสมัยใหม่ที่เปลี้ยนแปลงไป การร่วมมือพัฒนาพระภิกษุสามเณร และเยาวชนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้สูงอายุ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นิสิต และเทคโนโลยีทางการศึกษา”

อีกทั้งเสริมว่า “รัฐมอญ หรือเมืองหงสาวดี เคยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามมาก่อน  ชนชั้นนำในพื้นต่างๆ ทั้งเชียงใหม่ และเมืองใกล้เคียงมักจะส่งบุตรหลานมาศึกษาหาความรู้แล้วนำกลับไปพัฒนาบ้านเมืองของตนเอง แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไป แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย ยังคงปรากฏให้เห็นในพื้นที่ต่างๆ การกระตุ้นและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนารามัญรัฐใช้ระบบการศึกษายุคใหม่เข้ามาช่วยพัฒนา จะทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็ง และสังคมสันติสุข ประชาชนมีสัมมาชีพพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน”

พระภัททันตะ วันนามหาเถระ ประมุขสงฆ์ชาวมอญ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่า “การลงนามความร่วมมือกันครั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชนชาวมอญตื่นตัว และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่มีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการเช่นนี้  ไทยและมอญอาจจะต่างกันทางภาษาและวัฒนธรรม แต่สิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกัน คือ เราเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน การจับมือกันนำพระพุทธศาสนามาเป็นรากฐานในการพัฒนาจะยิ่งช่วยให้พระพุทธศาสนาตอบโจทย์ชีวิตและสังคมในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น”

อนึ่ง ในการลงนามครั้งนี้ ได้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ” โดยมีนักวิชาการจากประเทศต่างๆ มาร่วมสัมมนา และนำเสนอประวัติ ความเป็นมา และเสนอแนะแนวทางในการสืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันด้วย

ภาพและเนื้อหาข่าว: ธรรมะโอดีและอุทัย มณี