GISTDA ร่วมกับอำเภอแม่แจ่ม นำร่อง Big serpire การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สาระสนเทศด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

0
112

ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในกิจกรรมที่เจ็ดสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy   ในระบบ Pigital Platform ด้วยเทคโนโลยีสาระสนเทศสำหรับสำรวจพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล (CLM) และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (HLM) จำนวน 1113 แปลงทดลอง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00 น. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์ (องค์การมหาชน): GISTDA  โดยมีคุณมิ่งขวัญ กันธา ฝ่ายมั่นคงและทีมงานจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้นำเสนอ

นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ปลัดอำเภอทุกคน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เจ้าของแปลง CLM ร่วมแลกเปลี่ยนในการดำเนินงานจัดระบบข้อมูลด้วยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. จัดทำระบบ Digital Plaform เพื่อวัดผลสัมฤกษ์
  2. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถของชุมชน เครือข่ายและผู้เข้าร่วมโครงการ
  3. นำสู่การจัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมต่อไป

ระบบที่ใช้ในการนำร่องครั้งนี้ คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์สู่การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงระบบและนำเข้าข้อมูลต่อไป

ประชาสัมพันธ์ พช.เชียงใหม่ #สพอ.แม่แจ่มรายงาน