- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ.เปิดนิทรรศการ “วิวาห์อาเซียน” ส่งเสริมเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี รูปแบบการจัดงานของประเทศสมาชิกที่มีความหลากหลาย ก.พ.-มี.ค. นี้

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ วธ. มียุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และนานาชาติ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน วธ. กำหนดจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในหัวข้อ “วิวาห์อาเซียน” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี รูปแบบการจัดงานแต่งงานของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความหลากหลายปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า กิจกรรม “วิวาห์อาเซียน” แบ่งเป็น 2 รูปแบบ 1.นิทรรศการ...

รัฐบาล-มส.ยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สนองแผนปฏิรูปกิจการพุทธ เน้นกิจกรรมพัฒนาชีวิต-ชุมชน

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม คณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2561 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ประธานกรรมการอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ...

ศน.เปิดอบรมผู้สอนประจำศูนย์ศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด เร่งสร้างประสิทธิภาพ พัฒนาคน พัฒนางาน ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

วันนี้ (วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์) เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดพิธีเปิดโครงการอบรมผู้สอนประจำศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดงาน...