- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พช. สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เตรียมการประกวดลายผ้า ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร กรมการพัฒนาชุมชน นาย อัครชญ แก้วอาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย...

วธ.เร่งฝึกอบรมข้าราชการยุค New Normal ปรับหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1

ในรูปแบบออนไลน์ แต่ยังคงเนื้อหาสาระตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เชิญผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญให้ความรู้ 25-29 ม.ค. นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom...

อธิบดีพช. น้อมนำพัฒนาคือสร้างสรรค์ ปลุกพลังสร้างอุดมการณ์พัฒนากร ร่วมใจ มุ่งมั่น เป็นแสงสว่างสานประโยชน์สุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (พช.) นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว...