- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สันติศึกษา มจร ให้เข้าถึงวิถีแห่ง “สันติธรรม”

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส) ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรสันติศึกษา ที่ห้องปฏิบัติการเรียนรู้สันติภาพชุมชน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้เข้าถึงวิถีแห่งสันติธรรมและวิถีสันติภาพ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส) ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า หลักสูตรสันติศึกษา มจร ได้จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เมื่อวันที่ 23-26 มิ.ย.ที่ผ่านมา...

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดงาน “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา” เตรียมเผยแพร่พลังเครือข่ายความดี

กิจกรรมเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา งานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่องานพระพุทธศาสนา ในโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแผ่สื่อสร้างสรรค์ โดย มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ อุปถัมภ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร มูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ฯ จัด “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา” เตรียมเผยแพร่พลังเครือข่ายความดี มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม...

อาสาฬหบูชา เวลามหากุศล สร้างคนให้เป็นคน ฝึกตนในร่มกาสาวพัสตร์

อาสาฬหบูชา เวลามหากุศล สร้างคนให้เป็นคน ฝึกตนในร่มกาสาวพัสตร์                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในวันที่อาตมาเขียนต้นฉบับจุดไฟในใจคนฉบับนี้ อาตมาเพิ่งจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ไป โครงการนี้ก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เดือนละครั้ง โดยเปิดโอกาสให้กุลบุตร ไม่ว่าจะมาจากไหน เป็นมาอย่างไรก็ตาม หากมีคุณสมบัติมิขัดต่อพระวินัยและกฎหมายบ้านเมือง และมีใจพร้อมอยากจะบวชเป็นพระ ก็สามารถเข้ามาสมัครอุปสมบทได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น...