พระวัดไผ่ล้อม กับการบำเพ็ญประโยชน์ กิจของสงฆ์อย่างแท้จริง

พระวัดไผ่ล้อม กับการบำเพ็ญประโยชน์ กิจของสงฆ์อย่างแท้จริง                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน กิจของสงฆ์คืออะไร กิจของสงฆ์นั้นมีหลายประการ ถ้าเราอ้างอิงตามพุทธจริยา แห่งพระบรมศาสดาของเรา ก็ได้แก่การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อโลก การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อญาติ และการบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะพระพุทธเจ้า ถ้าเราใช้ข้อธรรมนี้อธิบายถึงพระสงฆ์สาวกแห่งพระพุทธเจ้าก็อาจอธิบายได้ดังนี้ การบำเพ็ญประโยชน์แก่โลก เป็นการทำประโยชน์ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคมโลก พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งแล้ว ก็ทรงนำความรู้แจ้งนี้มาบอกต่อ แนะนำให้ทำตาม เป็นการสร้างความสุข บำบัดความทุกข์ของชาวโลก พระสงฆ์ก็มีหน้าที่ดังนี้เช่นกัน การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อญาติ พระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์ญาติของพระองค์ พระภิกษุสงฆ์ที่ได้มาบวชก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่จะชักนำให้บรรดาญาติวงศ์ของตนมาใกล้ชิดพระศาสนา หากทำเช่นนี้ก็นับว่าเป็นจริยาดังกล่าว การบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงมีหน้าที่กระทำให้สงฆ์เป็นปึกแผ่น ให้เป็นกองทัพพระธรรม...

จากเรือนจำสู่พระครู

จากเรือนจำสู่พระครู                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อาตมาได้เล่าเรื่องที่พระสงฆ์ในวัดไผ่ล้อมจำนวน 8 รูป ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระฐานานุกรมในพระราชาคณะ ซึ่งก็นับเป็นความกรุณาของพระเถรานุเถระ ได้แก่ พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร พระเดชพระคุณพระราชสุรวาที วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร พระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี และพระเดชพระคุณพระราชธีรคุณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ที่ได้ให้โอกาสแก่พระสงฆ์บ้าน ๆ ให้ได้มีหน้าที่ มีตำแหน่ง มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น                 แต่พระรูปที่เรียกว่า...

ทำเพื่อตัวเองก็อยู่ได้แค่สิ้นลม แต่ทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมก็ยังอยู่

ทำเพื่อตัวเองก็อยู่ได้แค่สิ้นลม แต่ทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมก็ยังอยู่                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา อาตมานั้นเรียกได้ว่าเดินเวียนเข้าออกเรือนจำเป็นว่าเล่น เรือนจำนั้นเป็นที่ที่ไม่มีใครอยากเข้าเว้นแต่คนที่ต้องมีหน้าที่เข้าไปในนั้นโดยตำแหน่ง เช่น ผู้คุม พัศดี เอาจริงแม้คนไม่มีความผิดก็ไม่อยากจะเฉียดใกล้ คนที่เข้าไปแล้วก็มักถูกตีตราว่าเป็นขี้คุกขี้ตะราง พอออกมาก็ไม่มีใครอยากคบหา เอาจริงก็แปลกดี เพราะสมัยนี้เรือนจำคือที่อบรมบ่มเพาะคนให้กลับคืนเป็นคนดี ไม่ใช่ที่เอาไว้ขังคนเหมือนหมูเหมือนหมา แต่คนก็คงมีภพจำแบบคุกสมัยโบราณว่าจะต้องมีขังเดี่ยว ในที่มืด ๆ เฉอะแฉะ บางทีก็มีโบยตีหรือทรมานต่าง ๆ อย่างที่เราเห็นในหนังโบราณ อาตมาก็สมัครใจเข้าไป...

6 พฤษภา วันราหูกลืนทรัพย์!

6 พฤษภา วันราหูกลืนทรัพย์!                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน บัดนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคม ก็เกือบจะครึ่งปีแล้ว ถือว่าวันคืนได้ผ่านไปเร็วมาก เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน อาตมาก็ได้จัดให้มี พิธีบวงสรวงราหูกลืนทรัพย์ ในคราวที่ราหูเดินทับพระอาทิตย์ และพอถึงคราวราหูเดินทับจันทร์ ก็เกิดราหูอมจันทร์ขึ้น ภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่า จันทรุปราคา นั่นเอง อาตมาจะเล่าในทางวิทยาศาสตร์ว่าจะมีจันทรุปราคาเงามัวเกิดขึ้น คนบนโลกก็จะเห็นจันทรุปราคาเงามัว คือ จะเห็นดวงจันทร์สว่างน้อยลง เพราะดวงจันทร์เคลื่อนเข้าไปในเงามัวของโลกนั่นเอง คนโบราณรู้จักจันทรุปราคามานมนาน สามารถคำนวณได้ว่าดวงจันทร์ กับเงามืดเงามัว จะมาเจอกันเมื่อไหร่...

กลับมาอีกครั้ง กับงาน “ทิ้งกระจาด”

กลับมาอีกครั้ง กับงาน “ทิ้งกระจาด”                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในแต่ละปีที่วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม จะจัดประเพณีทิ้งกระจาดเป็นประจำ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพวิญญาณทั้งหลาย โดยเฉพาะวิญญาณไร้ญาติตามคตินิยมอย่างจีน และเป็นการบำเพ็ญทานบารมี โดยจะจัดขึ้นในเทศกาลสารทจีน แต่ละปีก็จะมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบุญกันในงานนี้ ไม่ว่าจะมาเป็นปัจจัย มาเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ สำหรับบริจาคทาน หรือมาร่วมงาน ร่วมด้วยช่วยกันแจกทาน ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีผู้มาขอรับข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเต็มลานวัดไปหมด กว่าจะแจกหมดก็กินเวลาหลายชั่วโมง แต่เสร็จแล้วทุกคนต่างอิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน ผู้ได้รับก็ยิ้มแย้มแจ่มใส...

บวชกาย บวชใจ กลายเป็นคนใหม่ อยู่ให้วัดอาศัย ได้บุญ

บวชกาย บวชใจ กลายเป็นคนใหม่ อยู่ให้วัดอาศัย ได้บุญ                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในวันที่อาตมาเขียนต้นฉบับจุดไฟในใจคนประจำสัปดาห์นี้ตรงกับวันตรุษจีนพอดี อาตมาก็ขออวยพรอีกครั้ง แม้วันที่จุดไฟในใจคนเล่มนี้จะถึงมือผู้อ่านล่วงเลยไปแล้วเป็นสัปดาห์ ว่าเนื่องในวันตรุษจีนนี้ อาตมาขออัญเชิญอำนาจบารมีแห่งองค์พระอาทิพุทธเจ้า พระไวโรจนพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าทั้งหลายในจักรวาล พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม และพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุ เทพเจ้าจตุโลกบาล ไฉ่ซิงเอี๊ยะ ไท่ส่วยเอี๊ยะ เทพเจ้าน้อยใหญ่ เจ้าพ่อ...

สธ. ชู “วัดไผ่ล้อม” โมเดลต้นแบบแห่งแรกของประเทศ เปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน บริการแบบครบวงจร

สธ.ชู “วัดไผ่ล้อม” โมเดลต้นแบบแห่งแรกของประเทศ เปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน บริการแบบครบวงจร                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นข้อธรรมที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่ในความเป็นจริงแล้วจะมีสักกี่คนที่ได้ลาภอันประเสริฐนั้นตลอดชีวิต คิดว่าไม่มี เพราะว่าทุกคนก็ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดา พระราชาถึงยาจก พระลูกวัดถึงพระพุทธองค์ ล้วนมีความเจ็บป่วยตามสภาพปกติของมนุษย์ และความเจ็บป่วยเป็นความทุกข์ทรมานของมนุษย์เหลือเกิน ต่อเมื่อโรคนั้นได้หายไปแล้ว จึงรู้สึกว่าเป็นสุขอย่างยิ่ง ความรู้สึกแบบนี้ ถ้าไม่ป่วยขึ้นมาก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นลาภ ลาภอันประเสริฐจริง ๆ เจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย...

ศิษย์ดีต้องมีครู

ศิษย์ดีต้องมีครู                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน เนื่องด้วยในวันไหว้ครูบูรพาจารย์ วิสาขบูชารำลึก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 อาตมาก็จะขออุทิศจุดไฟในใจคนฉบับนี้เป็นที่ระลึกถึงครูของอาตมา คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดวิชา และดำริให้จัดงานไหว้ครูบูรพาจารย์เป็นประจำทุกวันวิสาขบูชาของแต่ละปี ทำมาตั้งแต่ก่อนอาตมาจะเกิดเสียอีก อาตมาเคยถามว่า ทำไมจะต้องจัดงานไหว้ครูบูรพาจารย์ในวันวิสาขบูชา พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ตอบว่า เพราะว่าครูของอาตมาก็คือพระพุทธเจ้า วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยถือว่าเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องถามถึงเรื่องการเกิด และการตายในวันเดียวกัน...

น้อมรำลึกพระคุณครูผู้สั่งสอน

น้อมรำลึกพระคุณครูผู้สั่งสอน                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน จุดไฟในใจคนฉบับนี้ เป็นจุดไฟในใจคนฉบับวันตรุษจีน ก็ต้องกล่าวคำว่า ซินเจี่ยยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนทั่วโลก และคนไทยเชื้อสายจีน อาตมาขออวยพรโดยขออำนาจพระอาทิพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ เจ้าแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ เทพเจ้า เหล่าเซียนทั้งหลาย เจ้าพ่อ เจ้าแม่ทั้งหลายที่ท่านนับถือ บันดาลให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ เฮง ๆ รวย ๆ...

ธรรมว่าด้วย “โทสะ” ต้นเหตุแห่งความทุกข์ ก็มีแต่ความระทมทุกข์ตลอดไป

ธรรมว่าด้วย “โทสะ” ต้นเหตุแห่งความทุกข์ ก็มีแต่ความระทมทุกข์ตลอดไป                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในรอบครึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ คงไม่มีข่าวไหนที่เป็นที่ถูกกล่าวถึงได้มากเท่ากับข่าวฆาตกรรมตำรวจในงานเลี้ยง โดยมีกำนันมีชื่อคนหนึ่งตกเป็นผู้ต้องหาใหญ่ กลายเป็นข่าวที่ทั้งอึกทึกครึกโครม และกลายเป็นคดีอลเวงที่สังคมต่างจับตาอย่างใกล้ชิด ด้วยความอุกอาจของพฤติการณ์ชนิดว่าไม่เกรงกลัวอะไรเลย บาปกรรมก็ไม่กลัว กฎหมายก็ไม่กลัว คดีดังกล่าวนี้ ใครจะเกี่ยว ใครผิดเท่าไหนอย่างไรเพราะอะไร อาตมาจะไม่ขอกล่าวถึง เพราะก็คงเป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมืองที่จะต้องไขความจริงแม้มือลั่นไกจะไม่อยู่แล้ว แต่อาตมาในฐานะพระที่อาศัยจำพรรษาอยู่ในท้องที่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ และอาตมาเองก็พอจะรู้จักรุ่นพ่อของกำนันมีชื่อคนนั้น ก็มีความสะท้อนใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เท่าที่รู้ โดยไม่ต้องสืบสาวอะไรมาก คดีนี้เกิดขึ้นมาด้วยคำคำเดียว “โทสะ” เกิดโทสะด้วยเรื่องแพ้ดวลอะไรสักอย่าง...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่อง “องค์กรคุณธรรม” กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม สร้างกำลังใจ เสริมแรงจูงใจ ยึดมั่น ต่อยอด ขยายผลความดี ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล...

เมตตาล้นสายธาร “หลวงพ่อเณร” วัดศรีสุดาฯ เร่งปรับพื้นที่เตรียมสร้างโรงพยาบาลเขตสายไหม ขนาด 120 เตียง

พระธรรมวชิรคุณาธาร  (โกศล มหาวีโร) หรือ "หลวงพ่อเณร" เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตนได้รับเป็นผู้ดำเนินการเบื้องต้นในการปรับพื้นที่ สร้างอาคารรองรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขตสายไหม  ให้กับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางสำนักการแพทย์ ได้รับมอบที่ดินในการสร้างโรงพยาบาลนี้มาจากทายาทตระกูลเพชรคล้อย จำนวน 25 ไร่ ที่แขวงออเงิน เขตสายไหม โดยจะอยู่ในการกำกับดูแลของโรงพยาบาลกลาง และทางนพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผอ.โรงพยาบาลกลาง...

ภาคประชาสังคมสุราษฎร์ ระดมความเห็นสรุป 5 ข้อยื่น สส.พิพิธ และกรรมาธิการ เขียนกฎหมายคุมน้ำเมาเห็นการสุขภาพสังคม

เพิ่มโทษจัดหนักคนขายเหล้าให้เด็ก-คนเมาขาดสติ ปิดทางธุรกิจใหญ่นั่งกรมการทุกระดับกิจรวบตลาด  หนุนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในการออกมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา นักวิชาการ ซัดหยุดภูมิใจการเดินหน้าหารายได้เข้าประเทศด้วยการท้องเที่ยวแบบขาดสติ ปล่อยผีอบายมุขเต็มเมือง เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน เครือข่ายงดเหล้าสุราษฎรธานี  กลุ่มนักศึกษา คณาจารย์ และภาคีภาคประชาสังคม ได้ร่วมประชุมหารือถึงข้อห่วงใยต่อการแก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมีนายพิพิธ รัตนรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมไทยสร้างชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ....