อธิบดี พช. ย้ำ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องยั่งยืน เพื่อสตรีทั่วประเทศ Women Change for Good By Thai Women EMpowerment Funds

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถสอดคล้องกับสถานการณ์ และวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และมีทักษะการปฏิบัติงานที่จำเป็นเกี่ยวกับงานกองทุนฯ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเชื่อมโยงเครือข่ายการประสานงาน...

พช. ชวนคนไทยร่วมอุดหนุน “ผ้าถิ่นไทย” สร้างรายได้สู่ชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดพื้นที่ชวนคนไทยร่วมอุดหนุนผ้าถิ่นไทย ระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ตึก LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน...

อธิบดี พช. มอบนโยบาย ชูสร้างความร่วมมือท้องที่ท้องถิ่นขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) มอบนโยบายให้กับข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้หยิบยกประเด็นสำคัญในเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำงานโดยยึดหลักการพัฒนาชุมชน ให้ชาวบ้านพึ่งตนเองได้ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ช่วยเหลือ กระตุ้น ส่งเสริมให้มีการพัฒนา...

สตรีเมืองคอน ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญา

สร้างรายได้ให้เศรษฐกิจไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “มาแลตะ คนเมืองคอน ใส่ผ้ายกสวยจังหู”วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ...

อธิบดี พช. นำทีมเอามื้อเนรมิตปรับพื้นที่ตาม “โคก หนอง นา โมเดล”

วันนี้ (7 ม.ค. 63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำทีมเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน(พช.)  ผู้นำกลุ่มองค์กร จิตอาสา เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติสวนล้อมศรีรินทร์ จำนวนกว่า 100 คน ร่วมทำกิจกรรมเอามื้อและเรียนรู้กิจกรรมการทำไร่นาสวนผสมเนรมิตพื้นที่กว่า 3 ไร่  ตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โม เดล  ณ...

ศธ. หนุน สพฐ. – สสส. เครือข่ายงดเหล้าและภาคีเครือข่าย มอบโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 426 คน และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 27 แห่ง

ร่วมประกาศเจตนารมณ์และยื่นข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขและการพนัน ให้ประเทศชาติ ในขณะที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่า เด็กและเยาวชน อายุ 15-24 ปี หรือกลุ่ม “นักดื่มหน้าใหม่” จำนวน 2,282,523 คน หรือร้อยละ 23.91 หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของเยาวชนทั้งหมด อาจเป็นนักดื่มประจำและนักดื่มหนักเพิ่มมากขึ้นวันที่...

พช. จับมือสภาสตรี เชิดชูผ้าไหมยกดอกลำพูน รณรงค์สตรีลำพูน สวมใส่ผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญา

วันที่ 5 มกราคม  2563  เวลา 13.30 น.  ณ หอประชุมพระเทพรัตนนายก วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...

พช. รณรงค์ประชาชน ภาครัฐ/เอกชน ขานรับกระเช้าของขวัญ OTOP ส่งความสุขให้กันและกันช่วงปีใหม่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขปีใหม่ 2563 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านและภาครัฐ ขานรับมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการ ห้างร้าน ประชาชน ร่วมมือร่วมใจกันซื้อกระเช้าปีใหม่ OTOP ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 76 จังหวัด มูลนิธิโครงการหลวงดอยคำ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการมอบความปรารถนาดีให้แก่กัน ทำให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในหมู่บ้าน/ชุมชน มีรายได้กระจายไปทั่วประเทศ...

อธิบดีพช.จับมือประธานสภาสตรี รณรงค์สตรีแพร่ ใส่ผ้าไทย ช่วยสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง ตามโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “

 วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสักทอง 1 - 3 โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน...

สุดปลื้ม OTOP City 2019 ทำลายสถิติในรอบ 5 ปี ยอดถล่มทลายกว่า 1,372 ล้านบาท

OTOP CITY 2109 มหกรรมงานช้อปของขวัญของฝากจากชุมชนยิ่งใหญ่สุดแห่งปี โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กวาดรายได้ถล่มทลายทำลายสถิติในรอบ 5 ปี รวมกว่า 1,372 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย ขอบคุณหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน พี่น้องประชาชน และแฟนพันธุ์แท้ OTOP ที่ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศอย่างล้นหลามนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย(มท.) โดยกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้จัดงาน...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พช. ผนึกสภาสตรี เดินสายขึ้นแม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก รณรงค์ใส่ผ้าไทยชนเผ่า สร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา 17.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานกรรมการบริหาร สภาสตรีฯ คณะกรรมการสภาสตรี...

พช.จัดกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (Children Development Fund Mobile : CDF Mobile) มอบทุนแก่เด็กด้อยโอกาส

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมมอบทุนอุปการะเด็ก จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 1,200 บาท และของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก จำนวน...

เจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพทั่วไทย ทั่วโลก 20 ม.ค. 2563 ถวายอาจาริยบูชา “๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการเสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในปี 2563 - 2564 และในการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่นภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ และจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ...