‘อธิบดี พช.’ ร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ชวนคนไทยปฏิบัติบูชาถวายแด่พ่อของแผ่นดิน

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. พระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ...

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง รัชกาลที่ 9

ด้วยการ “ปฏิบัติบูชา” ตามคำพ่อสอนด้วยความจงรักภักดี เทิดพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสดุจแสงสว่างชี้นำปวงชนชาวไทยรอดพ้นในทุกวิกฤตปัญหา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเดินทางถึงพิธีได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

ภาคีเครือข่ายโคราชยิ้ม หนุนโครงการ “โคราช Free Play ส่งเสริมPlay Work การเล่นอิสระเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็ก”

ภาคีเครือข่ายโคราชยิ้ม เดินหน้าส่งเสริมพื้นที่และการเล่นอิสระเพื่อพัฒนาเด็ก ผ่านโครงการ“โคราช Free Play ส่งเสริมPlay Work การเล่นอิสระเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็ก” เชื่อมโยงพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเด็กผ่านการเล่นอิสระ เพื่อพัฒนาการตามวัย เกิดทักษะชีวิต เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เครือข่ายโคราชยิ้ม มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ TK ศูนย์การเรียนรู้นครราชสีมา เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมจัดกิจกรรมโคราชเดิ่นยิ้มชวน ......

พช.สานต่อ “โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่” ปีงบประมาณ 2564 มุ่งช่วยผู้ประกอบการ OTOP สู่การขายยุค New Normal อย่างเข้มแข้ง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของ  “โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่”  ปี 2563 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดจ้างนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP จากผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่มีทักษะทางด้านการตลาดในการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP รวม 237 อัตรา...

“รองนายกฯประวิตร” นำทัพแก้จนด้วย TPMAP น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อความผาสุกของประชาชนสู่ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วันที่ 9 ตุลาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ โดยการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) โดยได้รับฟังการนำเสนอดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่...

พช. มอบรางวัลประกาศผลประกวดคลิป “Check-in ที่นี่ของดี พช.”

กรมการพัฒนาชุมชนมอบรางวัลการประกวดคลิป “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ให้ผู้ชนะรวม 34 รางวัล คัดสุดยอดคลิปวิดีโอนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ในโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยมีผู้บริหาร บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน...

58 ปี พช.ก้าวย่างสู่ปีที่ 59 มุ่งมั่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 58 ปี โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี นายไพโรจน์ พรหมสาส์น นายวิเชียร...

พช. และ อพ.สธ. จับมือขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เพื่อน้อมนำพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ รักษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป วันนี้ (29 กันยาน 2563) เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายกองตรีธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ...

อธิบดี พช. เน้นย้ำการน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน สู่เป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ในโครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเป็นกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ที่ปรึกษากระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง รองอธิบดี...

พช.รวมพลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งเป้าให้ต่ำกว่า ร้อยละ 5 ทั่วประเทศ

วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00น. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงาน ในการนี้ได้เรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

อธิบดี พช. ลงพื้นที่เยี่ยมชม “เฮือนนางคราม” แหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสกลนครเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผอ.สำนักเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมเฮือนนางคราม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...

กรมศิลปากร เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีพายุพัดเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบกับฝนที่ตกตามฤดูกาลตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนต่อเนื่องมายังเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำในเขื่อนต่าง ๆ ในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขามีปริมาณน้ำที่กักเก็บในเขื่อนจำนวนมาก กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาและควบคุมระดับน้ำ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่สองฝั่งของลำน้ำ น้ำที่ระบายออกจากเขื่อนดังกล่าวจะไหลมารวมกันที่แม่น้ำมูลในเขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอพิมายสูงขึ้น สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จึงได้ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดกับโบราณสถานเมืองพิมายจากน้ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้นร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยกรมชลประทานได้สร้างประตูระบายน้ำและกำแพงป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกัน ควบคุม และระบายน้ำ ...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ โรงเรียนวิวเทควันโดคลับ น้อมนำไปถวาย ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร จ.นครศรีฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ โรงเรียนวิวเทควันโดคลับ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวงตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563  เวลา 09.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้โรงเรียนวิวเทควันโดคลับ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลท่าวัง...