วธ. เชิญชวนสวดมนต์ข้ามปี 2567 เสริมสิริมงคลทั่วไทย 31 ธ.ค. 66 พร้อมกันทั่วประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานสวดมนต์ข้ามปี ภายใต้ชื่อ “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567” ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ลด...

แสงแห่งศรัทธา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ – อาจารย์คฑา – ฟิวส์ กิติกร ร่วมกิจกรรมเปิดอารามอร่าม ๑๐ วัด ส่งเสริม Soft Power ด้านท่องเที่ยว

ชมความงดงามของวัด ไหว้พระทำบุญ -พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ยามค่ำคืน สร้างรายได้สู่ชุมชน-ประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา 18.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “อารามอร่าม 10 วัด และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ประดับไฟฉลองต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗” และชมไฟอารามอร่ามฉลองเทศกาลปีใหม่...

วธ.เตรียมจับมือสหพันธ์สมาคมศิลปินพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ขึ้นทะเบียนศิลปินพื้นบ้านทั่วประเทศ

ชี้มีข้อมูลกลางสนับสนุนช่วยเหลือได้ทั่วถึง หนุนจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้าน สร้างงานสร้างรายได้ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยไปทั่วโลก  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(ปลัดวธ.)  เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ผู้แทนสหพันธ์สมาคมศิลปินพื้นบ้านแห่งประเทศไทยเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมและแนวทางการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสาขาต่างๆ  ซึ่งผู้แทนสหพันธ์สมาคมศิลปินพื้นบ้านแห่งประเทศไทยเสนอให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ดำเนินการขึ้นทะเบียนศิลปินพื้นบ้านสาขาต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อวธ.จะได้มีข้อมูลกลางเกี่ยวกับศิลปินแต่ละคนและจำนวนศิลปินพื้นบ้านทั้งหมดอย่างชัดเจนสามารถให้การสนับสนุนและช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้านได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เช่น กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รวมทั้งจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้าน นอกจากนี้ เสนอให้วธ.สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ศิลปินพื้นบ้านและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแสดงพื้นบ้านให้แก่เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งนักเรียนในโรงเรียนและเด็กทั่วไป โดยขอให้วธ.ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ส่งเสริมให้การแสดงพื้นบ้านเป็นหนึ่งในรายวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดศธ. รวมทั้งการจัดกิจกรรมสอนการแสดงพื้นบ้านช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

วธ. จัดติวเข้มความรู้ด้านกฎหมาย ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

พัฒนาทักษะ พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ทำงานซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร...

กระทรวงวัฒนธรรมแจ้งข่าวดี พิพิธภัณฑ์ฯ สหรัฐอเมริกา เตรียมคืน 2 โบราณวัตถุล้ำค่า กลับคืนสู่ประเทศไทย

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานเรื่องนายแมกซ์ ฮอลเลน ผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เมโทรโปลิทัน (The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET) ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบหมายให้นายจอห์น กาย ภัณฑารักษ์แผนกเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้แทนเข้าพบอธิบดีกรมศิลปากร...

วธ. หนุนผู้ประกอบการ-ชุมชน พัฒนา CPOT วางขายห้างสรรพสินค้า จับมือ Big C – บางกอกอินสตรูเม้นท์ ผลักดัน Soft Power ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไทย

จัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ พร้อมแข่งขันทางการตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ระดับโลก เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(ปลัดวธ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เข้าสู่ตลาดค้าปลีกโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) เข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom)...

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2 “สื่อ ธรรม ดี”

ท่องโลกพระพุทธศาสนาทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ Walk Rally “ธรรม…นำจิต สื่อ…นำใจ” เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ด้วยธรรมะ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2 “สื่อ ธรรม ดี” โดยนายปานปรีย์...

คกก. คุณธรรมแห่งชาติ เห็นชอบผลการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 248 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ คนที่ 1 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

วธ.หารือร่วม กมธ.ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สืบทอดเทศกาล ให้เยาวชนอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางเทียบจุฑา ขาวขำ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมาธิการฯ ผู้บริหารส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชมผลงานศิลปะและให้กำลังใจศิลปิน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า

และอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เมื่ิอวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชมผลงานศิลปะและให้กำลังใจศิลปิน ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“หลวงพี่น้ำฝน” ผุดแลนด์มาร์คใหม่บนเกาะพะลวย นำศิษยานุศิษย์ เตรียมก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ “หลวงพ่อพารวย”

ศิษยานุศิษย์-นักธุรกิจ นิมนต์หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เดินทางสำรวจพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง หลวงพ่อพารวย และจัดตั้ง วัดพารวยเทวาราม บนพื้นที่ เกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนและเป็นที่สักการะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นเกาะอนุรักษ์พลังงานหรือ Green Island กรีน ไอ-แลนด์ แห่งเดียวในประเทศไทยที่กำลังได้รับความสนใจแก่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา  พระครูปลัดสิทธิวัฒน์...

“หลวงพี่น้ำฝน” นำบท สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ยุติศึกวัดจันทร์ใน หลังปาฏิโมกข์ทั้งสองฝ่ายพร้อมเดินหน้าพัฒนาวัดเพื่อชุมชน

“หลวงพี่น้ำฝน” เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นครปฐม สวมบทคนกลาง เข้าเจรจาอย่าศึกวัดจันทร์ใน หลังพระลูกวัดขัดแย้งเจ้าอาวาส โดยปัญหาเริ่มบานปลาย หลังออกรายการโหนกระแส ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่มีท่าทีเจรจากันได้ หลวงพี่น้ำฝนใช้เวลา 2 ชั่วโมง หารือทั้งสองฝ่าย สุดท้ายทุกฝ่ายยอมยุติ เตรียมกาวใจหลังปาติโมกข์ โดยพระลูกวัดพร้อมกราบขอขมา และปฏิบัติกิจตามที่เจ้าอาวาสสั่งการ เพื่อให้วัดจันทร์ใน กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวบางคอแหลม เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 67  พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน)...

กรมศิลปากรจัดพิธีบวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗) เวลา ๐๙.๔๕ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ นำออกให้ประชาชนสักการะและสรงน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐...