วธ.เผยหน่วยงาน-บุคคล “คุณธรรมและความโปร่งใส” ปี 64 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

วธ. เผยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ภาพรวมติดอันดับ 8 จาก 21 หน่วยงาน ส่วนหน่วยงานภายใน 3 อันดับแรก กรมการศาสนา  สป.วธ. และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ พร้อมประกาศยกย่อง 4 บุคคลคุณธรรม ปี 64 พอเพียง วินัย...

วธ.ยกย่องชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย เชียงราย สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด สร้างรายได้สู่ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลังโควิด-19 เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้นำชุมชนพลัง “บวร” และชาวชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้เป็น ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยผู้นำชุมชนพลัง...

กรมศิลปากรพร้อมเผยโฉมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดี หลังปิดปรับปรุงนานเกือบ ๓ ปี

กรมศิลปากรเตรียมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ พบโฉมใหม่ของการจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดี กว่า ๒๖๐ รายการ รับชมผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง facebook fanpage กรมศิลปากร และ youtube กรมศิลปากร นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๑๙ กันยายน...

วธ.เปิดมิติใหม่ตามนโยบาย BCG – Soft Power ของรัฐบาล ยกชุมชนยลวิถีบุรีรัมย์เชื่อม “นครชัยบุรินทร์” หนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่น

นำมิติวัฒนธรรมช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังโควิดคลี่คลาย เตรียมขยายไปยังกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ต่อไป นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีนโยบายขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย "ปัญญา” "สร้างสรรค์" เพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากไทยมีจุดเด่นและความพร้อมด้านทุนวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งศิลปหัตถกรรม ประเพณี  สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนที่มี "อัตลักษณ์" ของตนเอง นำมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และงานฝีมือของคนไทย...

วธ.ประกาศผล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ได้รับโล่รางวัลของนายกรัฐมนตรีเพื่อเชิดชูเกียรติ

พร้อมจัดทำ Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวจากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ 228 ชุมชนให้ได้ 10 ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ...

วธ.ตั้งบอร์ดกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

ทำหน้าที่กำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบกับกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมุ่งเน้นให้กระทรวงมีบทบาทหลักในการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและกำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ซึ่งพิจารณาจากประเด็นสำคัญในการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผนระดับชาติอื่นๆมากำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงและถ่ายทอดลงสู่ส่วนราชการระดับกรมภายในกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและเป้าหมายสำคัญของส่วนราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้นเพื่อให้การพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น ตนจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เมื่อวันที่...

“อิทธิพล” ชี้คุณภาพคอนเทนท์ละครไทยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

วธ.แสดงความยินดี “ชุติมณฑ์  ชินมาตร เรเชล” ผู้เขียนบทและละครโทรทัศน์เรื่อง “มนต์รักหนองผักกะแยง” คว้ารางวัลละครยอดเยี่ยมของเอเชีย Best Asian Drama Made for a Local Asian Market ในการประกวด ContentAsia Awards 2021 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยและมอบนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม...

วธ.ชวน กุ้ง สุทธิราช – บี้ เดอะสกา – ครูเงาะ – ครูเจมส์ เกจิยูทูบเบอร์ชื่อดังถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และเคล็ดลับให้ศิลปินพื้นบ้าน

พร้อมทั้งเครือข่าย ที่สนใจผลิตผลงานเผยแพร่ให้ได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์ในยุค New Normal ช่วยเหลือศิลปินและเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยศิลปินพื้นบ้านและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม...

วธ.ผนึกกลุ่มจิตอาสาดูแลไทย ร่วมกิจกรรม “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มจิตอาสาดูแลไทย (Jitasa.Care) และหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.๙) ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ในโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รวมถึงผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่อยู่ระหว่างการกักตัวดูแลรักษาตนเอง(Home Isolation) และแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน jitasa.care โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วย นางโชติกา...

รมว.วธ. เผยได้รับจัดสรรงบฯปี 2565 กว่า 7,100 ล้านบาท นโยบายยังคงมุ่งเน้นสืบสาน รักษา ต่อยอดงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

เดินหน้านำทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ยังคงมีกรอบการดำเนินงานมุ่งเน้นการสืบสาน รักษา ต่อยอด และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่ออนุรักษ์และพัฒนางานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกปัจจุบัน  ดังนั้น วธ.จึงได้วางแผนงานโครงการเพื่อให้สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชน สังคม โดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน  ซึ่งในปีงบประมาณ 2565...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

นายกรัฐมนตรีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ใช้พลังบวรขับเคลื่อนโมเดล BCG และ “Soft Power” นำทุนวัฒนธรรมต่อยอดสู่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

      วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีและมอบโล่ ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชน ประกอบด้วย โล่สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” แก่ผู้นำชุมชน ๑๐...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชาวต่างชาติเตรียมความพร้อมรับเปิดประเทศ

นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรระยะสั้นให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชาวต่างชาติ (National Museum Bangkok Volunteers) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) คลี่คลายลง ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ทำให้มีการปิดบริการแหล่งเรียนรู้เป็นการชั่วคราวอยู่เป็นระยะ...

วธ.ประกาศ 8 สวจ.ดีเด่น ปี 2564 ผลงานเยี่ยม มุ่งเน้นสืบสาน รักษา ต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างรายได้สู่ชุมชน-ประเทศ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้ลงนามในประกาศกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เรื่องผลการคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ วธ. เสนอ จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สวจ.เชียงราย สวจ.พังงา สวจ.สุราษฎร์ธานี สวจ.กาฬสินธุ์ สวจ.แพร่...