วธ.ผนึกกลุ่มจิตอาสาดูแลไทย ร่วมกิจกรรม “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มจิตอาสาดูแลไทย (Jitasa.Care) และหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.๙) ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ในโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รวมถึงผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่อยู่ระหว่างการกักตัวดูแลรักษาตนเอง(Home Isolation) และแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน jitasa.care โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วย นางโชติกา...

รมว.วธ. เผยได้รับจัดสรรงบฯปี 2565 กว่า 7,100 ล้านบาท นโยบายยังคงมุ่งเน้นสืบสาน รักษา ต่อยอดงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

เดินหน้านำทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ยังคงมีกรอบการดำเนินงานมุ่งเน้นการสืบสาน รักษา ต่อยอด และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่ออนุรักษ์และพัฒนางานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกปัจจุบัน  ดังนั้น วธ.จึงได้วางแผนงานโครงการเพื่อให้สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชน สังคม โดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน  ซึ่งในปีงบประมาณ 2565...

วธ.เผย ยอดผู้เกษียณอายุราชการปี 64 จำนวน 152 ราย นำโดยอธิบดีกรมศิลปากร-ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รองอธิบดีกรมศิลปากร 2 ราย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1 ราย และวัฒนธรรมจังหวัด 12 ราย  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับรายงานว่า ในเดือนตุลาคมปี 2564 นี้มีข้าราชการของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1...

วธ.ร่วมกับ ก.ท่องเที่ยวฯ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ “Content Thailand”

เผยไทยเนื้อหอมเปิดบูทภาพยนตร์ไทยต่างประเทศ ได้รับความสนใจซื้อภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และร่วมลงทุน-ต่างชาติ ยังเชื่อมั่นขอถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยอีกเพียบภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ภายใต้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฯ ที่สำคัญในตลาดโลก สำหรับปี 2564 นี้ วธ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว...

รัฐบาลช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้าน-ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมจังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติม

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันสังคม ม.40 รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท มอบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านวัฒนธรรม เพื่อให้ได้รับสิทธิต่อไป นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40     ในพื้นที่ควบคุมการระบาดสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) ที่ให้มีการล็อกดาวน์...

วธ.เปิดเวทีระดมความคิดเห็นกลุ่มศิลปินพื้นบ้านและกลุ่มเครือข่ายในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รับฟังผลกระทบ-แนวทางแก้ปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19

รวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เบื้องต้นเตรียมจ้างงานศิลปินพื้นบ้านหลังโควิด-19 คลี่คลาย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยศิลปินพื้นบ้านและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม...

วธ.จัดนิทรรศการและกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ “เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน : ASEAN Creative Cities”

ในโอกาสครบรอบ 54 ปีก่อตั้งสมาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 8 ส.ค. – 31 ธ.ค.นี้ รับชมผ่านเฟซบุ๊กเพจศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายในการสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียนและประชาคมโลก โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกัน ตลอดจนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างกันมายาวนานถึงปัจจุบันเป็นเวลา 54 ปี นับจากวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน...

เผยพบหลักฐานสำคัญหลายชิ้นยืนยัน “ดินแดนสุวรรณภูมิ” มีอยู่จริง

นพ.บัญชา พงษ์พานิช ผอ.สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา วิทยาสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กล่าวในการวิจัยเสวนา ครั้งที่ 1 เรื่อง เส้นทางอารยธรรมสุวรรณภูมิและร่องรอยภูมิหลังทวารวดี จัดโดยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ร่วมกับสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้...

วธ. เผยความสำเร็จไทยร่วมงาน “ตลาดภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้” เปิดเจรจาธุรกิจ สร้างรายได้กว่า 59 ล้านบาท

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติขับเคลื่อนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์      และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ ตามแผนงานบูรณาการของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ “Content Thailand” ณ งานตลาดภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งในรูปแบบปกติ ภายใต้ชื่อ Content Thailand Pavilion  ระหว่างวันที่ 12 -...

กรมศิลปากรและจังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมเปิดอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของสุพรรณบุรี ๑๙ ส.ค.นี้

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรและจังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมเปิดให้บริการอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดแสดงประติมากรรมสำริดที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ หรือขุนหลวงพะงั่ว ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ และประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรี โดยกำหนดเปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นวันแรกในวันที่ ๑๙ สิงหาคมนี้ การจัดสร้างอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี จัดสร้างขึ้นตามดำริของ ฯพณฯ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ.ปลื้มอุตสาหกรรมแอนิเมชันปี 63 สร้างรายได้ 6,656 ล้านบาท หนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างคาแรคเตอร์แอนิเมชันสัญชาติไทยแข่งขันระดับนานาชาติ

ผนึกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันฯ จัดเวิร์คช็อปติวเข้ม-จัดนิทรรศการโชว์ 29-31 ต.ค.นี้ที่ขอนแก่น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น วธ.ร่วมกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐและเอกชน โดยบูรณาการความร่วมมือภายใต้แนวคิด “CONTENT THAILAND” ทีมประเทศไทยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560...

วธ.เผย “รัสเซล โครว์” นักแสดงระดับโลกชื่นชม “Soft Power” ความเป็นไทย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ติดใจรสชาติอาหารไทย “แกงพะแนง-ข้าวซอย” หนุนเผยแพร่สู่ทั่วโลก ชมทีมกองถ่ายภาพยนตร์ไทยมีฝีมือและคุณภาพ นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แสดงความขอบคุณและพบปะพูดคุยกับรัสเซล โครว์  นักแสดงชาวนิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เจ้าของรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ เรื่อง Gladiator ในปี ค.ศ.2000 ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่...

วธ. ชง 65 โครงการสำคัญขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมปีงบประมาณ 2566 เผย โครงการเกิดจากความต้องการ ในพื้นที่ ผ่าน สวจ.และกลุ่มจังหวัด

ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และชง 59 โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม หนุนสังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและในสถานการณ์โควิด-19 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการและหน่วยงานภายใต้ วธ. เกี่ยวกับการใช้มิติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม...