ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) สร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา...

วธ.ปลูกจิตสำนึกเยาวชนชายแดนใต้เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการนำมิติทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การสร้างความปรองดองและความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  วธ. โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี จัดโครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า “พลังเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” โดยบูรณาการงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมการศาสนา เพื่อสร้างการรับรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข เกิดการยอมรับและเคารพในความหลากหลายทางเชื้อชาติ...

วธ. เปิดตัวชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว จ.สุรินทร์ “พาเที่ยวชุมชน ยลวิถีคนกับช้าง วิถีกูยอาเจียง หนึ่งเดียวในโลก”

สัมผัสเสน่ห์ช้างไทย ชมโลกของช้าง ขึ้นหอชมทิวทัศน์อิฐ แวะลานแสดงช้าง ชมช้อปสินค้าทางวัฒนธรรม ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย “สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น...

ความเป็นไทยสร้างความประทับใจในเวทีโลก

วธ. ศิลปิน นักแสดง ชุมชนสุดภาคภูมิใจ นำ Soft  Power  ความเป็นไทย ร่วมต้อนรับผู้นำเอเปค สร้างสัมพันธไมตรี จบไปอย่างงดงาม และยังมีการพูดถึงห้วงเวลาประวัติศาสตร์ในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำเอเปค  APEC Thailand 2022 วันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีความสำคัญระดับโลก เปิดเสรีการค้าการลงทุน ความร่วมมือในมิติสังคม และการพัฒนาด้านอื่น...

นายกรัฐมนตรี-ครม. เชิญชวนคนไทยชมโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY

ถ่ายทอดเรื่องราวโขนรามเกียรติ์ ในรูปแบบภาพยนตร์ สนุก ตื่นเต้น เน้นเทคนิคพิเศษเข้าถึงคนรุ่นใหม่ เผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล พร้อมฉายรอบปฐมทัศน์ 4 ธ.ค. นี้ ณ โรงภาพยนตร์ฯ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ดัน “Soft Power” ภาพยนตร์ไทยสร้างรายได้แก่ประเทศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)...

วธ.- “มจร วัดไร่ขิง”-โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 –กองทุนสื่อปลอดภัยฯ ร่วมจัดงาน “วิถีวัฒนธรรมชาวมอญ” ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

วันที่ 20 พ.ย.65 ที่อาคารวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระธรรมวชิรานุวัตร (หลวงพ่อแย้ม) ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดงานมหกรรม “วิถีวัฒนธรรมชาวมอญ”...

กรมศิลป์เร่งบูรณะ โบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า จำนวน 83 แห่ง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนเปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนวคันกันน้ำที่วัดพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า สถานการณ์อุทกภัยในปี 2565 นี้ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางของประเทศไทย ทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีแม่น้ำสำคัญหลายสายไหลผ่านได้รับผลกระทบ ระดับน้ำได้เริ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและเริ่มลดระดับลงในช่วงกลางเดือนตุลาคม โดยน้ำที่ท่วมในปีนี้มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุดในปี 2554 อยู่ 35 เซนติเมตร ทำให้โบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบไปด้วย ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีโบราณสถานอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 394 แห่ง แบ่งเป็น...

วธ.รวมใจ 5 ศาสนาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยุธยา

ผู้นำพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ และเครือข่าย นำเครื่องสมณบริขารถวายแด่พระภิกษุ สามเณร และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ชาวบ้าน เยี่ยมเยียนให้กำลังใจศิลปินพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย...

วธ. เผยผลโพล “พลิกโฉมงานด้านศาสนาสู่ใจประชาชน” พบประชาชนต้องการให้ขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ชี้คนไทยต้องมีคุณลักษณะรักชาติ-นำเทคโนโลยีพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา แนะ สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาครอบคลุมทุกศาสนา – สร้างความตะหนักรู้ความสำคัญ และคุณค่าหลักศาสนา แนะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรมได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน หัวข้อ “พลิกโฉมงานด้านศาสนาสู่ใจประชาชน” โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค จำนวน 4,069 คนทั่วประเทศ ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นสิ่งที่ประชาชนต้องการให้กรมการศาสนาขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พบว่า...

วธ.ร่วมงานประเพณียี่เป็งภาคเหนือยิ่งใหญ่ ยกระดับ “งานโคมแสนดวง” เมืองลำพูน ให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ

ชมขบวนแห่โคมแสนดวง การแสดงชุดอัญเชิญเทวดา ฟังพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองล้านนา ถวายเป็นพุทธบูชาแก่องค์พระธาตุหริภุญชัย ชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานตั้งแต่บัดนี้ – 8 พ.ย. 65 ณ  วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมชมขบวนแห่โคมยี่เป็ง และร่วมงานพิธีถวายโคมแสนดวง  “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

กระทรวงพม.-มจร พร้อมช่วยยกระดับ “พระธรรมจาริก” เผยแผ่พุทธบนพื้นที่สูง

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะภาค 7 กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริกปีที่ 58 ที่วัดศรีโสดา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสำนักงานประธานคณะพระธรรมจาริก ซึ่งที่ผ่านมาโครงการพระธรรมจาริกทำหน้าที่อย่างดี ในการนำหลักทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นพื้นที่สูงทุรกันดาร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ ให้โอกาสทางการศึกษา...

วธ.เตรียมจัดวัฒนธรรมสัญจรสำหรับทูตานุทูตทั่วโลก เยี่ยมชมแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อุดรธานี-ชุมชนคุณธรรมฯ หนองบัวลำภู 22-24 ก.พ.นี้

โชว์ Soft Power พร้อมยินดีไทยติด 1 ใน 23 สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกปี 2023 มีเทศกาลที่น่าสนใจตลอดทั้งปี เหมาะกับนักชิมนักช้อปทั่วโลก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเผยแพร่ Soft Power ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติ  ล่าสุดเตรียมจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูต ณ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู...

น้อมรำลึกพระคุณครูผู้สั่งสอน

น้อมรำลึกพระคุณครูผู้สั่งสอน                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน จุดไฟในใจคนฉบับนี้ เป็นจุดไฟในใจคนฉบับวันตรุษจีน ก็ต้องกล่าวคำว่า ซินเจี่ยยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนทั่วโลก และคนไทยเชื้อสายจีน อาตมาขออวยพรโดยขออำนาจพระอาทิพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ เจ้าแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ เทพเจ้า เหล่าเซียนทั้งหลาย เจ้าพ่อ เจ้าแม่ทั้งหลายที่ท่านนับถือ บันดาลให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ เฮง ๆ รวย ๆ...