อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจติดตามโครงการบูรณะพระอุโบสถวัดมาตุคุณาราม จังหวัดพังงา

อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจติดตามการดำเนินโครงการบูรณะพระอุโบสถวัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งกรมศิลปากรได้อุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานอันเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ทางวัดมาตุคุณาราม โดยพระครูสัจจญาณประยุต เจ้าอาวาส ได้หารือมายังสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช เพื่อบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัดมาตุคุณาราม เนื่องจากในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา พระอุโบสถมีสภาพชำรุดทรุดโทรม หลังคารั่ว เครื่องไม้หลังคาผุกร่อน ฯลฯ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบศาสนกิจของสงฆ์...

รบ.จัดทำสารคดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีใน ร.9 ให้รับชมทางสื่อทีวี-ออนไลน์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รัฐบาล จัดทำสารคดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม 2560 เผยแพร่ผ่านทีวี – สื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้รับชม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ ช่วยคนไทยพ้นความยากจน สนับสนุน ฟื้นฟูและสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี...

วธ.ร่วมกับ ก.ท่องเที่ยวฯ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ “Content Thailand”

เผยไทยเนื้อหอมเปิดบูทภาพยนตร์ไทยต่างประเทศ ได้รับความสนใจซื้อภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และร่วมลงทุน-ต่างชาติ ยังเชื่อมั่นขอถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยอีกเพียบภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ภายใต้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฯ ที่สำคัญในตลาดโลก สำหรับปี 2564 นี้ วธ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว...

คกก.คุณธรรมแห่งชาติ เร่งอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมนำไทยพัฒนา” เตรียมจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ช่วงเดือนมิ.ย. – ก.ค.นี้

Thairnews - เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยในปีงบประมาณ 2562 จะดำเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค...

ไทย-อเมริกา เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านภาพยนตร์ (Film Workshop) สร้างภาพยนตร์แนวใหม่ – เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต นำความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562  นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านภาพยนตร์ (Film Workshop) โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (Motion Picture Association : MPA) ผู้จัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Screen Awards : APSA)...

อนุกก.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมฯ ประชุมแผนดำเนินงานปี 66 เน้นสร้างการรับรู้เชิงรุก เผยผลการประกวดคลิปสั้น-Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย”

วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม นายธาดา เศวตศิลา ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายกิตติพันธ์ ใจดี ที่ปรึกษาอนุกรรมการ นายปรารพ เหล่าวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง องค์กรที่เกี่ยวข้อง...

วธ.เผยผลโพล “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ชี้ความสำคัญเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รำลึกถึงความสำคัญการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ คนไทยส่วนใหญ่มีความรักและภาคภูมิใจในโบราณสถาน-มรดกภูมิปัญญา-ประเพณีมากที่สุด แนะเร่งฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น-ช่างสิบหมู่-ดนตรีไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนในหัวข้อ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” (2 เมษายน 2565) สำคัญอย่างไร จากกลุ่มตัวอย่าง 6,414 คนทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 60.07 เห็นว่า...

“บอร์ดคุณธรรม” รุกแผน โชว์-แชร์-เชื่อม ผ่านสมัชชาภาค สร้างสังคมคุณธรรม เร่งพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมตามรอยพระราชา 9 เส้นทาง

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พระพรหมบัณฑิต...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิบชาชมวัง พร้อมชมไนท์ มิวเซียม ๑๗ – ๑๙ ธ.ค.นี้

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดกิจกรรม “จิบชาชมวัง” เสวนาวิชาการ สาธิตงานศิลปวัฒนธรรมและงานประณีตศิลป์ในราชสำนัก และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน (Night at the Museum) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน กำหนดจัดกิจกรรม “จิบชาชมวัง” ประกอบด้วย...

กรมศิลปากรขอเชิญฟังการเสวนาออนไลน์ “การอนุรักษ์ภาพร่างจิตรกรรมของ กาลิเลโอ คินี: ความท้าทายใหม่ของนักอนุรักษ์”

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญฟังการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การอนุรักษ์ภาพร่างจิตรกรรมของ กาลิเลโอ คินี: ความท้าทายใหม่ของนักอนุรักษ์” ผ่านทาง facebook live : The National Gallery of Thailand ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

เผยโฉม 20 ศิลปินเฟสแรกจากทั่วโลกพร้อมโชว์ผลงานสร้างสรรค์ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วธ.ร่วมกับชาวเชียงรายประกาศแนวคิด The Open World หรือ “เปิดโลก” รับรู้ทางศิลปะ คิกออฟ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 วันที่ 9 ธ.ค. 2566 ถึง 30 เม.ย. 2567 ณ จังหวัดเชียงราย สร้างชื่อ Soft...

รวบคาผ้าเหลือง “ดุ่ยมหาชัย” แอบมาบวช หลังก่อนคดีใช้อาวุธปืนทำร้ายสาวสาหัสหวังข่มขืน

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ภายใต้ การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป., พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.ศราวุธ จันต๊ะวงค์ ผกก.2 บก.ป., พ.ต.ท.นฤทธิ์ ผูกจิตร,...

ร่วมมือ ร่วมใจ ปกป้องพุทธศาสนา

ร่วมมือ ร่วมใจ ปกป้องพุทธศาสนา                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้เรามักจะได้เห็นข่าวอลวน พระอลเวงเกิดขึ้นหลายคดีด้วยกัน ติดต่อกันหลายข่าว จนเชื่อแน่ว่าญาติโยมผู้เป็นพุทธศาสนิกชนจะต้องตั้งคำถามว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพุทธศาสนา เกิดอะไรขึ้นกับพระสงฆรัตนะ คดีรายวันแบบนี้ แล้วเราจะกราบไหว้ใครได้ อันที่จริงแล้ว พระสงฆ์เป็นสถาบันทางศาสนาที่เปิดรับทุกคนที่ต้องการจะใช้ชีวิตแบบนักบวช ขอเพียงยอมรับข้อกำหนดบทวินัยที่พระบรมศาสดาวางเอาไว้ คือ พระปาติโมกข์ 227 ข้อ ยอมรับในนิสสัย 4 และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระวินัย คือ อันตรายิกธรรม พูดแบบง่าย...