นายกรัฐมนตรี-ครม.ชมกิจกรรมรณรงค์“ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม”

วธ.เชิญชวนคนไทยแต่งผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ชุดไทยย้อนยุค พร้อมร่วมกิจกรรมกับศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ นครราชสีมาและลำปาง จัดงานเทศกาลสงกรานต์ เม.ย.นี้ ​                วันที่ 5 เมษายน 2565 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม...

กรมศิลปากรจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระพรหมวชิรมงคล...

วธ.เผยผลโพล “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ชี้ความสำคัญเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รำลึกถึงความสำคัญการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ คนไทยส่วนใหญ่มีความรักและภาคภูมิใจในโบราณสถาน-มรดกภูมิปัญญา-ประเพณีมากที่สุด แนะเร่งฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น-ช่างสิบหมู่-ดนตรีไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนในหัวข้อ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” (2 เมษายน 2565) สำคัญอย่างไร จากกลุ่มตัวอย่าง 6,414 คนทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 60.07 เห็นว่า...

วธ.รณรงค์หน่วยงานรัฐ เอกชน วัดและประชาชนจัดกิจกรรมสงกรานต์ตามประเพณี ภายใต้แนวคิด “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม”

เชิญชวนแต่งผ้าไทย สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ แนะประชาชน-ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สู่สังคม-ผู้สูงอายุในครอบครัว นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ออกประกาศแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 ภายใต้แนวคิด “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่  รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม” ซึ่งแนวทางและมาตรการรณรงค์ดังกล่าว วธ. ได้ดำเนินการให้สอดรับกับมาตรการกลางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

วธ.ปลื้ม ธนาคารออมสินพร้อมหนุนชุมชนยลวิถีฯ ให้เด็กและเยาวชนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ช่วยชาวบ้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม นำนวัตกรรมความรู้สมัยใหม่ทำจุดเชคอิน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมบูรณาการโครงการระหว่างธนาคารออมสินกับกระทรวงวัฒนธรรม “โครงการออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย” กับ “โครงการเที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ นายณัฐวุฒิ ธรรมตานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสินและคณะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ...

วธ.-หน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2565 ทั้งส่วนกลาง-ภูมิภาค  เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ดังนั้น วธ.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรม...

วธ.ชูธงจัดงาน “เทศกาลงานประเพณี” ยกระดับ 16 เทศกาล ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ขับเคลื่อน “Soft Power” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศชาติ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและนโยบายรัฐบาลโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG  รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5 F โดยขับเคลื่อนงานเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) ดังนั้น วธ.จึงได้คัดเลือกงานเทศกาล/ประเพณีที่มีความโดดเด่นในจังหวัดต่างๆที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ร่วมมือกับจังหวัด หน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมและชุมชนจัดขึ้น...

รมว.วธ.เป็นประธานเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กราบนมัสการและถวายของที่ระลึกแด่พระศรีวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร และเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พร้อมเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน  โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...

วธ.ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาช้างไทย ส่งเสริมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปางเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม-ท่องเที่ยววิถีชีวิตช้าง คนเลี้ยงช้าง

ยกระดับประเพณีงานบวชหลังช้างจากท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ และนานาชาติ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและนโยบายวธ.ในการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์และการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ดังนั้น เนื่องในวันช้างไทย 13 มีนาคมที่ผ่านมา  วธ. ได้ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดภูมิปัญญาช้าง สัตว์ประจำชาติไทย...

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 2 ราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 2 ราย  ดังนี้ 1. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สำนักพุทธฯ แจ้งดำเนินคดีกับ “หมอปลา” อีก 9 พื้นที่ พร้อมเปิดสายด่วน 1374 รับเรื่องพระสงฆ์นอกรีต

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวถึงการดำเนินการตามกฎหมายกับ “หมอปลา” หรือ นายจีรพันธ์ เพชรขาว ที่มีการบุกเข้าในกุฏิสงฆ์ในหลายวัด หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนโดยที่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ทั้งกล่าวหาพระสงฆ์ โดยที่บางรูปไม่ได้ผิดตามข้อร้องเรียน ว่า ขณะนี้พบข้อมูลว่ามี 9 พื้นที่ที่หมอปลาบุกเข้าไปในพื้นที่วัด และกุฏิสงฆ์ จึงได้ให้ฝ่ายนิติกรทำหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษหมอปลา ส่งไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ทั้ง 9 พื้นที่แล้ว เช่น จ.สมุทรปราการ สุพรรณบุรี...

ประเทศไทยหอบผลงานภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ซีรี่ย์ประเทศไทยโชว์นานาชาติในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์และตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ ปี 2565 วันที่ 17-28 พ.ค.นี้

เปิด 2 คูหาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์กิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไทย-ต่างชาติ    นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มุ่งใช้มิติวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย โดยสนับสนุน เผยแพร่และสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง...

บารมี 2 สมเด็จฯ พร้อมพระคณาจารย์ไทย-จีน ร่วมเททองหล่อพระชัยวัฒน์มหามงคล

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 2565 เวลา 15.19 น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม  กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธชัยวัฒน์มหามงคล พร้อมเหรียญหล่อโบราณเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี 2565 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ( สมเด็จธงชัย ) กรรมการมส....