วธ.ประกาศผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ. ประจำปี 2564 จำนวน 381 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

มอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” แก่เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคลร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง 3 ต.ค. 2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา และต่อยอดมาเป็นแนวทางดำเนินงานในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชาติ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาลและนโยบายของวธ.ในการนำวัฒนธรรมมาสร้างคนดี สร้างสังคมดี และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน...

วธ.ยกย่องชุมชนคุณธรรมฯวัดบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

ขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้สู่ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลังโควิด-19  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชนพลัง “บวร” และชาวชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2564  ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนคุณธรรมฯที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประกาศให้เป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ...

วธ.เผยหน่วยงาน-บุคคล “คุณธรรมและความโปร่งใส” ปี 64 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

วธ. เผยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ภาพรวมติดอันดับ 8 จาก 21 หน่วยงาน ส่วนหน่วยงานภายใน 3 อันดับแรก กรมการศาสนา  สป.วธ. และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ พร้อมประกาศยกย่อง 4 บุคคลคุณธรรม ปี 64 พอเพียง วินัย...

วธ.ยกย่องชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย เชียงราย สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด สร้างรายได้สู่ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลังโควิด-19 เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้นำชุมชนพลัง “บวร” และชาวชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้เป็น ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยผู้นำชุมชนพลัง...

กรมศิลปากรพร้อมเผยโฉมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดี หลังปิดปรับปรุงนานเกือบ ๓ ปี

กรมศิลปากรเตรียมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ พบโฉมใหม่ของการจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดี กว่า ๒๖๐ รายการ รับชมผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง facebook fanpage กรมศิลปากร และ youtube กรมศิลปากร นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๑๙ กันยายน...

วธ.เปิดมิติใหม่ตามนโยบาย BCG – Soft Power ของรัฐบาล ยกชุมชนยลวิถีบุรีรัมย์เชื่อม “นครชัยบุรินทร์” หนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่น

นำมิติวัฒนธรรมช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังโควิดคลี่คลาย เตรียมขยายไปยังกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ต่อไป นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีนโยบายขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย "ปัญญา” "สร้างสรรค์" เพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากไทยมีจุดเด่นและความพร้อมด้านทุนวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งศิลปหัตถกรรม ประเพณี  สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนที่มี "อัตลักษณ์" ของตนเอง นำมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และงานฝีมือของคนไทย...

วธ.ประกาศผล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ได้รับโล่รางวัลของนายกรัฐมนตรีเพื่อเชิดชูเกียรติ

พร้อมจัดทำ Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวจากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ 228 ชุมชนให้ได้ 10 ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ...

วธ.ตั้งบอร์ดกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

ทำหน้าที่กำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบกับกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมุ่งเน้นให้กระทรวงมีบทบาทหลักในการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและกำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ซึ่งพิจารณาจากประเด็นสำคัญในการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผนระดับชาติอื่นๆมากำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงและถ่ายทอดลงสู่ส่วนราชการระดับกรมภายในกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและเป้าหมายสำคัญของส่วนราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้นเพื่อให้การพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น ตนจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เมื่อวันที่...

“อิทธิพล” ชี้คุณภาพคอนเทนท์ละครไทยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

วธ.แสดงความยินดี “ชุติมณฑ์  ชินมาตร เรเชล” ผู้เขียนบทและละครโทรทัศน์เรื่อง “มนต์รักหนองผักกะแยง” คว้ารางวัลละครยอดเยี่ยมของเอเชีย Best Asian Drama Made for a Local Asian Market ในการประกวด ContentAsia Awards 2021 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยและมอบนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม...

วธ.ชวน กุ้ง สุทธิราช – บี้ เดอะสกา – ครูเงาะ – ครูเจมส์ เกจิยูทูบเบอร์ชื่อดังถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และเคล็ดลับให้ศิลปินพื้นบ้าน

พร้อมทั้งเครือข่าย ที่สนใจผลิตผลงานเผยแพร่ให้ได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์ในยุค New Normal ช่วยเหลือศิลปินและเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยศิลปินพื้นบ้านและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ.ปลื้มอุตสาหกรรมแอนิเมชันปี 63 สร้างรายได้ 6,656 ล้านบาท หนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างคาแรคเตอร์แอนิเมชันสัญชาติไทยแข่งขันระดับนานาชาติ

ผนึกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันฯ จัดเวิร์คช็อปติวเข้ม-จัดนิทรรศการโชว์ 29-31 ต.ค.นี้ที่ขอนแก่น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น วธ.ร่วมกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐและเอกชน โดยบูรณาการความร่วมมือภายใต้แนวคิด “CONTENT THAILAND” ทีมประเทศไทยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560...

วธ.เผย “รัสเซล โครว์” นักแสดงระดับโลกชื่นชม “Soft Power” ความเป็นไทย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ติดใจรสชาติอาหารไทย “แกงพะแนง-ข้าวซอย” หนุนเผยแพร่สู่ทั่วโลก ชมทีมกองถ่ายภาพยนตร์ไทยมีฝีมือและคุณภาพ นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แสดงความขอบคุณและพบปะพูดคุยกับรัสเซล โครว์  นักแสดงชาวนิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เจ้าของรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ เรื่อง Gladiator ในปี ค.ศ.2000 ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่...

วธ. ชง 65 โครงการสำคัญขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมปีงบประมาณ 2566 เผย โครงการเกิดจากความต้องการ ในพื้นที่ ผ่าน สวจ.และกลุ่มจังหวัด

ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และชง 59 โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม หนุนสังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและในสถานการณ์โควิด-19 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการและหน่วยงานภายใต้ วธ. เกี่ยวกับการใช้มิติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม...