วธ.เปิดมิติใหม่ตามนโยบาย BCG – Soft Power ของรัฐบาล ยกชุมชนยลวิถีบุรีรัมย์เชื่อม “นครชัยบุรินทร์” หนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่น

นำมิติวัฒนธรรมช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังโควิดคลี่คลาย เตรียมขยายไปยังกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ต่อไป นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีนโยบายขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย "ปัญญา” "สร้างสรรค์" เพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากไทยมีจุดเด่นและความพร้อมด้านทุนวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งศิลปหัตถกรรม ประเพณี  สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนที่มี "อัตลักษณ์" ของตนเอง นำมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และงานฝีมือของคนไทย...

วธ.ประกาศผล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ได้รับโล่รางวัลของนายกรัฐมนตรีเพื่อเชิดชูเกียรติ

พร้อมจัดทำ Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวจากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ 228 ชุมชนให้ได้ 10 ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ...

วธ.ตั้งบอร์ดกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

ทำหน้าที่กำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบกับกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมุ่งเน้นให้กระทรวงมีบทบาทหลักในการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและกำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ซึ่งพิจารณาจากประเด็นสำคัญในการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผนระดับชาติอื่นๆมากำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงและถ่ายทอดลงสู่ส่วนราชการระดับกรมภายในกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและเป้าหมายสำคัญของส่วนราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้นเพื่อให้การพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น ตนจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เมื่อวันที่...

“อิทธิพล” ชี้คุณภาพคอนเทนท์ละครไทยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

วธ.แสดงความยินดี “ชุติมณฑ์  ชินมาตร เรเชล” ผู้เขียนบทและละครโทรทัศน์เรื่อง “มนต์รักหนองผักกะแยง” คว้ารางวัลละครยอดเยี่ยมของเอเชีย Best Asian Drama Made for a Local Asian Market ในการประกวด ContentAsia Awards 2021 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยและมอบนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม...

วธ.ชวน กุ้ง สุทธิราช – บี้ เดอะสกา – ครูเงาะ – ครูเจมส์ เกจิยูทูบเบอร์ชื่อดังถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และเคล็ดลับให้ศิลปินพื้นบ้าน

พร้อมทั้งเครือข่าย ที่สนใจผลิตผลงานเผยแพร่ให้ได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์ในยุค New Normal ช่วยเหลือศิลปินและเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยศิลปินพื้นบ้านและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม...

วธ.ผนึกกลุ่มจิตอาสาดูแลไทย ร่วมกิจกรรม “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มจิตอาสาดูแลไทย (Jitasa.Care) และหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.๙) ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ในโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รวมถึงผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่อยู่ระหว่างการกักตัวดูแลรักษาตนเอง(Home Isolation) และแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน jitasa.care โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วย นางโชติกา...

รมว.วธ. เผยได้รับจัดสรรงบฯปี 2565 กว่า 7,100 ล้านบาท นโยบายยังคงมุ่งเน้นสืบสาน รักษา ต่อยอดงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

เดินหน้านำทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ยังคงมีกรอบการดำเนินงานมุ่งเน้นการสืบสาน รักษา ต่อยอด และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่ออนุรักษ์และพัฒนางานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกปัจจุบัน  ดังนั้น วธ.จึงได้วางแผนงานโครงการเพื่อให้สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชน สังคม โดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน  ซึ่งในปีงบประมาณ 2565...

วธ.เผย ยอดผู้เกษียณอายุราชการปี 64 จำนวน 152 ราย นำโดยอธิบดีกรมศิลปากร-ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รองอธิบดีกรมศิลปากร 2 ราย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1 ราย และวัฒนธรรมจังหวัด 12 ราย  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับรายงานว่า ในเดือนตุลาคมปี 2564 นี้มีข้าราชการของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1...

วธ.ร่วมกับ ก.ท่องเที่ยวฯ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ “Content Thailand”

เผยไทยเนื้อหอมเปิดบูทภาพยนตร์ไทยต่างประเทศ ได้รับความสนใจซื้อภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และร่วมลงทุน-ต่างชาติ ยังเชื่อมั่นขอถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยอีกเพียบภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ภายใต้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฯ ที่สำคัญในตลาดโลก สำหรับปี 2564 นี้ วธ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว...

รัฐบาลช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้าน-ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมจังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติม

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันสังคม ม.40 รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท มอบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านวัฒนธรรม เพื่อให้ได้รับสิทธิต่อไป นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40     ในพื้นที่ควบคุมการระบาดสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) ที่ให้มีการล็อกดาวน์...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคีวัดไผ่ล้อม

ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์  (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นประธานการประชุมเตรียมงานทอดกฐินสามัคคีวัดไผ่ล้อม โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งตรวจดูสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีการทอดกฐินสามัคคีวัดไผ่ล้อม ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31ตุลาคม 2564 เวลา10.00 น. โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมาเป็นประธานในพิธี...

วธ.ยกย่องชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย เชียงราย สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด สร้างรายได้สู่ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลังโควิด-19 เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้นำชุมชนพลัง “บวร” และชาวชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้เป็น ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยผู้นำชุมชนพลัง...

พัฒนาการจังหวัดเชียงราย รวมพลังเอามื้อสามัคคี สร้างบ้าน สานฝันคนจน

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมงาน จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ทีมงานภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย  ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ฟ้าหลวง  และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กำนัน ผู้นำชุมชนตำบลแม่สลองนอก บูรณาการร่วมกันทาสีบ้านของ นายหมิงซิง แซ่เหลียง เลขที่ 715...