วธ.เตรียมถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

เน้นมีคุณธรรมร่วมความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา หรือคุณธรรมอื่นๆ ที่ชุมชนกำหนด พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ต่อสังคมภายนอกให้เกิดการขยายผลต่อในที่อื่นๆ ต่อไป นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่ วธ. มีนโยบายดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย) โดยในปีงบประมาณ...

วธ.แต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้อำนวยการกอง –วัฒนธรรมจังหวัด -ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรใหม่ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง รวม 10 ราย

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มีการประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงและประเภทอำนวยการ ระดับสูงใน วธ. ไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 10 ราย โดยมีข้าราชการที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนดังประกาศสมัครเข้ารับการคัดเลือก และขณะนี้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ล่าสุดได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 150/2564 ลงวันที่...

กรมศิลปากร เผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม บริเวณกลุ่มอาคาร ศุลกสถาน

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายนที่ผ่านมา อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม และคณะทำงานผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้ง โรงภาษีร้อยชักสาม หรือกลุ่มอาคารศุลกสถาน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและกำหนดแนวทางในการดำเนินการต่อไป สืบเนื่องจากที่กรมศิลปากรได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์ โดยกิจการร่วมค้า...

วธ.รุกช่วยเหลือชุมชน-ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เปิดช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือ CPOT ผ่าน Live สดทางเพจเฟซบุ๊ก

ช่วงเม.ย.-พ.ค. กระแสตอบรับดี มีผู้ชมกว่า 5 หมื่นคน มีผู้เข้าถึงเพจเกือบ 8 แสนคน ยอดจำหน่าย-สั่งจองสินค้ากว่า 5 ล้านบาท เตรียมขยายให้ สวจ.เปิด Live สดช่วยผู้ประกอบการแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ทุกกระทรวง หน่วยงาน...

วธ.เปิดอบรมนักเรียนแกนนำเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมผ่าน Zoom ทั่วประเทศ

หวังป้องกัน-แก้ไขปัญหารับ-ส่ง เผยแพร่ข้อมูลไม่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน และประชาชนในยุคดิจิทัล โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาของเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมีนางจริญญา จักรกาย ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น...

กรมศิลปากรขอเชิญร่วมอนุรักษ์ สืบทอดหนังสือเก่า อนุญาตนำต้นฉบับไปจัดพิมพ์เผยแพร่ได้

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ต้นฉบับหนังสือเก่าทรงคุณค่า เพื่อให้สาธารณชนนำไปจัดพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ บุคคลหรือหน่วยงานใดประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และจารีตประเพณี สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร โทร. ๐...

วธ.ยกย่อง สวจ.-เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านทำคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกต้านโควิด-19

หวังกระตุ้นสร้างความรู้แก่ประชาชน และจัดทำอินโฟกราฟิกสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และบุคลากรทางการแพทย์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)...

กรมศิลปากร ชี้แจงกรณีสถานีอยุธยาในโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ช่วงที่ ๑ กรุงเทพฯ นครราชสีมา

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ในประเด็นข้อสงสัยต่อบทบาทกรมศิลปากร กรณีการก่อสร้างทางยกระดับและสถานีอยุธยา ในโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน เนื่องจากมีเส้นทางผ่านเข้ามาใกล้พื้นที่มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากรขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Impact Assessment (EIA) เป็นอำนาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ”...

“อิทธิพล” บวงสรวงต้อนรับทับหลังปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว กลับสู่ประเทศไทย เตรียมจัดนิทรรศการเปิดให้ชม ๓ เดือน

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครนายอิทธิพล คุณปลี้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงต้อนรับทับหลังปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว กลับสู่ประเทศไทย โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม...

วธ.เปิดเฟซบุ๊ก-เว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ให้บริการ-เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนช่วงโควิด-19 ระบาด พร้อมเผยแพร่นิทรรศการเสมือนจริง “อาเซียนลี้ลับ: ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ”

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ บริเวณชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนระดับภูมิภาค และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยการนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีความงดงาม หลากหลาย รวมถึงสะท้อนวิถีชีวิต รากเหง้าวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ภูมิปัญญาของภูมิภาคอาเซียนนั้น เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สพอ.ชุมแพ ร่วมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา” พช. แบกจอบหอบฟาง สร้างแปลงนาพายั่งยืน

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00​ น. นายสุทธิชัย​ ชัยมงคล รองนายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลวังหินลาด​ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”  ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยนางสาวสุพิชา  สอนบุญลา  พัฒนาการอำเภอชุมแพ...

รองผวจ.ร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ รอบตัดสิน

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 ลงพื้นที่ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 รอบที่ 2 รอบตัดสินระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนวลจันทร์...

คพร. จับมือกลุ่มเกษตรฯ แก้ปัญหานาแปลงทดลองปลูกข้าวหยอดเมล็ด อ.นครหลวง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาชนบท สนองแนวพระราชดำริ (คพร.) สำนักบริหารงานส่วนกลาง นำโดย ดร. ณัฐณรงค์  ธนันชัย ผู้บริหารระดับสูง คพร. พร้อมด้วยอาจารย์ทวี  สุคนธ์ คณะทำงาน คพร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักวิจัยการปลูกข้าวด้วยวิธีหยอดเมล็ดฯ บูรณาการร่วมกับผู้แทนเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลหนองปลิง...