วธ.จัดงานวันเด็กเน้นออนไลน์ ส่งเสริมเด็กเรียนรู้ ภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8  มกราคม 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายมุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จิตสำนึก ค่านิยมเชิงบวกและคุณลักษณะของคนไทยที่พร้อมปรับตัวสู่อนาคต...

วธ.ชงสภาพัฒน์ฯใช้หลัก “10 สร้าง” ชูวัฒนธรรม-ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มบทบาทการพัฒนาประเทศ ด้วยทุนวัฒนธรรม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) อยู่ระหว่างจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) ที่มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการวธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพื่อขับเคลื่อนวธ.เป็นหน่วยงานสังคมกึ่งเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งวิสัยทัศน์ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี...

วธ. ห่วงขายสินค้าออนไลน์ ภาษาหยาบคาย แต่งกายไม่เหมาะสม เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ วอนผู้ขาย ผู้ซื้อร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากกรณีมีการนำเสนอข่าวสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้ตั้งกระทู้ถามกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ค้าออนไลน์บางราย มีการใช้ถ้อยคำพูดหยาบคายและแต่งกายไลฟ์สดขายสินค้าไม่เหมาะสม และมองว่ากระทรวงวัฒนธรรมละเลยไม่ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้น วธ.ขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาและสื่อมวลชน ที่ให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมกันธำรงรักษาไว้ซึ่งศีลธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ขอยืนยันว่า วธ. ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและเห็นว่าการผลิต การจำหน่ายสินค้า การโฆษณา และการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ได้รับความสนใจจากลูกค้าหรือผู้บริโภค...

วธ.มอบของขวัญปีใหม่ส่งความสุขแก่คนไทยผ่านกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กราบสักการะพระพุทธรูปสำคัญ

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-อุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศฟรี  31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565 วันที่ 21 ธ.ค.2564 เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและครม.พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมในโครงการ“ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย...

ของขวัญปีใหม่จากใจวธ. เปิดไนท์ มิวเซียม ชวนชมความงามโบราณสถานยามค่ำ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดไนท์ มิวเซียม ชวนชมความงามโบราณสถานยามค่ำ ๑๗ – ๑๙ ธ.ค. และ ๒๕ – ๒๖ ธ.ค. นี้ กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดกิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน (Night at the Museum) เวลา...

วธ.จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา สนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หนุนคนรุ่นใหม่สืบสานมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้...

วธ.ชวนสัมผัสลมหนาวที่แม่ฮ่องสอน ไหว้พระธาตุวัดพระธาตุดอยกองมู-เที่ยวชุมชนคุณธรรมฯบ้านผาบ่อง สุดยอดชุมชนต้นแบบ

“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จิบชาชมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ไต-ปกาเกอญอ เช็คอินสะพานข้าว ๙ เพื่อสุข นอนโฮมสเตย์ แช่บ่อน้ำพุร้อน หวังช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนหลังโควิด-19 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมสะพานข้าว ๙ เพื่อสุข และเปิดชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี ๒๕๖๔...

ฉลองครบรอบ ๙๐ ปี สัมพันธไมตรีไทย-สวิส จัดแสดงดนตรีเสมือนจริง ๑๕ ธ.ค.นี้ อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๙ เชื่อมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการใช้  “Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทยในสาขาต่างๆ เช่น ดนตรี ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งนโยบายวธ.ใช้มิติด้านวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ และนำภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล  ดังนั้น เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี...

วธ.ผลักดันกรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์ของอาเซียน จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7 คัดสุดยอดภาพยนตร์อาเซียน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย 36 เรื่อง จัดฉายให้ชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 8-13...

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิบชาชมวัง พร้อมชมไนท์ มิวเซียม ๑๗ – ๑๙ ธ.ค.นี้

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดกิจกรรม “จิบชาชมวัง” เสวนาวิชาการ สาธิตงานศิลปวัฒนธรรมและงานประณีตศิลป์ในราชสำนัก และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน (Night at the Museum) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน กำหนดจัดกิจกรรม “จิบชาชมวัง” ประกอบด้วย...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พระเทพประสิทธิมนต์ จัดงานใต้ร่มฉัตรบริรักษ์ (ปิดทองหลังพระ) ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด พร้อมมอบเครื่องผลิตออกซิเจนแก่ รพ.ราชพิพัฒน์

พระเทพประสิทธิมนต์ (หลวงพ่อเณร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ จัดงานใต้ร่มฉัตรบริรักษ์ (ปิดทองหลังพระ) ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด พร้อมมอบเครื่องผลิตออกซิเจนในเมตตาของสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือ "สมเด็จธงชัย" ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม แก่ รพ.ราชพิพัฒน์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เครื่อง เชิญชมคลิปข่าว WBTV   https://youtu.be/s8HKG3wuYIc *****************************************************************  

พระเทพประสิทธิมนต์ จัดงาน “ปิดทองหลังพระ” ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยเหลือปชช.จากภัยโควิด “สมเด็จธงชัย” มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้รพ.ราชพิพัฒน์

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมพระเทพประสิทธิมนต์ ชั้น9 อาคารภูมิพิพัฒน์  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  เขตบางแค กรุงเทพฯ พระเทพประสิทธิมนต์ หรือ "หลวงพ่อเณร"  เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ ในฐานะผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีจัดงานใต้ร่มฉัตรบริรักษ์...

วธ.ไฟเขียวกลุ่มศิลปิน-เครือข่าย อายุเกิน 65 ปีแจ้งความประสงค์ขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ของบรัฐบาล

วธ.ประสาน 29 สมาคมกลุ่มศิลปิน และกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิง เปิดให้ผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี ทั้งที่เป็นสมาชิก-ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม แจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ของบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ม.ค.นี้ นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจากการหารือร่วมกันในส่วนของกลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอายุเกิน 65...