สมเด็จพระสังฆราชรับสั่งพระพรหมวชิรญาณ –พระวิสุทธิวงศาจารย์- พศจ.เร่งให้ความช่วยเหลือ สำรวจสภาพวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆริณายก เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ภายหลังการประชุม นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แถลงผลการประชุมมส. ว่า ในระหว่างการประชุมมส. พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานาวา กรรมการมส. ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา...

สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ผนึกกำลังเครือข่าย จัด “ธรรมะเยียวยาใจ” เหตุภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ประสานให้วัดเป็นศูนย์พักพิง

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในฐานะเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาพระวิทยากร และกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ภายใต้กำกับของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมฯ นอกจากจะมีภารกิจหลักในด้านอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดการส่งเสริม และสร้างพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อทำงานเผยแผ่เชิงรุกครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ยังส่งเสริมงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ด้วย ดังนั้นในช่วงที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด  ทำให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนทั้งทางกาย ด้านความเป็นอยู่...

“ฉลอง” โผล่ศาลปค. พระมอบให้ยื่นชี้ขาดการตั้ง จจ.ฉะเชิงเทรา หวังบรรทัดฐานการปกครองสงฆ์ให้เป็นไปตามกฎมส.ในพ.ร.บ.สงฆ์

วันนี้ (8 สิงหาคม) เวลา 10.19 น. ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายฉลอง หอมหวน ในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจ กล่าวว่า ได้เข้าพึ่งอำนาจศาลปกครองด้วยการยื่นให้ศาลปกครองวินิจฉัยในกรณีที่มหาเถรสมาคม(มส.) มีมติหรือคำสั่งแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเทรา อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากในกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้จะส่งผลต่อพระภิกษุในปกครองของคณะสงฆ์ จากมติหรือคำสั่งมส.ที่อาจจะส่งผลให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นในวงการคณะสงฆ์ จึงขออำนาจศาลปกครองให้ชี้ขาดในเรื่องนี้ เพื่อคณะสงฆ์ทั้งประเทศจะได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนายฉลอง ยังกล่าวด้วยว่า พระสังฆาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา...

มจร ขยายช่วยน้ำท่วมไปยโสธร-กาฬสินธุ์ ตั้งม.สงฆ์ร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือ พร้อมประเมินหลังน้ำลดป้องกันแบบยั่งยืน

 หลังจากเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ตามที่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ได้มอบหมายให้พระเมธีธรรมจารย์(ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี โดยพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เดินทางไปร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัย บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือวัดและประชาชน ในเบื้องต้นได้เข้าช่วยในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง...

กลุ่มรักษ์ธรรมฯ ยื่นถวายฎีกาขอพึ่งพระบารมี อ้างเป็นรายงานเท็จต่อที่ประชุมมส.เพื่อขอมติรับรองการแต่งตั้งจจ.ฉะเชิงเทรา

วันนี้ (7 สิงหาคม) เวลา 13.40 น. นายฉลอง หอมหวล ผู้ประสานงานกลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้ว ได้เข้ายื่นหนังสือถวายฎีกาของกลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้ว ต่อเจ้าหน้าที่สำนักราชเลขาธิการ ณ ศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง โดยนายฉลองกล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ได้กราบทูลต่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ประธานในที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่...

มจร. พร้อมคณะสงฆ์สระบุรี – ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่นำเครื่องบริโภคและปัจจัยเข้าช่วยเหลือวัด-ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐) พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เป็นผู้แทน มจร. นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มจร. พร้อมด้วยพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของยังชีพ พร้อมด้วยปัจจัยถวายแก่วัดและมอบให้ประชาชนผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยจุดแรกนำมามอบให้ที่วัดโพธิ์ตาก โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก ตำบลนางาม...

“พระสังฆราช” ทรงรับบริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วม บชน.เข้าร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้สำนักเลขานุการฯ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล รับบริจาคสิ่งของ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ส.ค.2560 ขณะที่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศออกมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่ 4  ส.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหน่วยงานช่วยรวบรวมรับบริจาคเครื่องอุปโภค เช่น เวชภัณฑ์และยา มุ้ง ตลอดจนเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ เพื่อบรรเทาทุกข์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

“กลุ่มแปดริ้ว” ยื่นให้มส.สอบเจ้าคณะใหญ่หนฯ ฐานละเมิดจริยาเสนอตั้งจจ.ฉะเชิงเทรา อ้างขาดคุณสมบัติชัดเจน ศรัทธาทรุด-คณะสงฆ์เสียหาย

 จากกรณีที่มีการแถลงข่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60 ว่า ที่ประชุมมส.มีมติรับรองมติที่มีการเสนอชื่อพระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสน์โน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม และเจ้าคณะอำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้รายงานต่อที่ประชุมมส.ว่า ดำเนินการไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎมส.กำหนดไว้ทุกประการ ส่วนการต้องอธิกรณ์ตามข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวนว่าผิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรงนั้น พระราชปริยัติสุนทร ได้พ้นมลทินโทษไปแล้ว จากนั้นได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวทั้งทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และทางสื่อโซเชียล...

“พระสังฆราช” ทรงห่วงวัดประสบภัยน้ำท่วม ด้านพระพรหมบัณฑิต สั่งทุกวิทยาเขตเร่งเข้าช่วยเหลือวัดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานการประชุม โดยภายหลังการประชุมมส. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า มส.มีความห่วงใยพระภิกษุสามเณร และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จึงมีมติให้คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งมีพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา...

มส.ผ่านฉลุย มีมติรับรองการแต่งตั้ง จจ.ฉะเชิงเทรา โฆษกมส.แถลงเอง หลังหารือลับนานกว่า 15 นาที

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ภายหลังมีการประชุมหาเถรสมาคม(มส.) ที่มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานที่ประชุม พระพรหมเมธี (จำนง ธฺมมจารี) กรรมการและโฆษกมส.) พร้อมด้วยนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมส. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และนายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ ในฐานะโฆษกพศ. ได้ร่วมแถลงข่าวพร้อมกับแจกเอกสารบันทึกหลักการและเหตุผล...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ.เร่งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง-ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แก่วัฒนธรรมจังหวัด-ชุมชนคุณธรรมฯทั่วประเทศ

เน้นสื่อสารให้ข้อมูลถูกต้อง ลดความตระหนกของประชาชน ด้านจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจของ วธ. ร่วมทำความสะอาดหน่วยงานทุกวันศุกร์ สศร.สอนทำหน้ากากอนามัยใช้เอง หวังเป็นตัวอย่างร่วมใจป้องกันนายกฤษศญพงษ์ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ให้บูรณาการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในทุกหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมนั้น...

เหตุ COVID – 19 แพร่ระบาด ประกาศงดคณะบุคคลเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแล้ว – ที่ประชุมมส.ถกแนวปฏิบัติพระสงฆ์ ให้ยึดมาตรการของสธ.

วันที่ 28 ก.พ.63 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ออกประกาศ ว่า ตามที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 คณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลพระอนามัยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แจ้งแก่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชว่า ด้วยเหตุแห่งพระชนมายุสูง และการปฏิบัติพระกรณียกิจที่ต้องประทับท่ามกลางสมาคมของหมู่ชนจำนวนมาก นับเป็นภาวะเสี่ยงต่อโรค จึงสมควรงดการประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าเป็นการทั่วไป และงดการเฝ้าของบุคคลทั่วไปโดยใกล้ชิด ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรค สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงขอประกาศงดการนำความกราบทูลขอประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า และงดการเปิดให้ประชาชนเฝ้าถวายสิ่งของและเครื่องสักการะได้เป็นการทั่วไปดังที่เคยปฏิบัติในทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลายส่วนที่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม...

วธ. จับมือซีคอน จัดงาน “เที่ยวเท่นอกกรุง 7 เมืองมาหานคร” นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นครพนม นครราชสีมา สกลนคร นครศรีธรรมราช

หนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำเสนอเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนใหม่สไตล์ไทยโมเดิร์น 6 - 15 มีนาคม ณ ลานกลางชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแคเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมจัดงานถนนคนเดิน...