ธรรมยาตรา ปีที่ ๖ เริ่มแล้ว สาธุชนล้นหลาม เน้นปรองดองสมาฉันท์ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

วัดพระธรรมกายจัดใหญ่ ฉลองเทศกาลมาฆบูชา ตลอดเดือนมีนาคม มุ่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยกิจกรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” สร้างบุญบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ในเส้นทางชีวิตของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ๖ แห่ง วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ลานบุญพิธีด้านหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา สาธุชนทั่วสารทิศแห่เข้าเวียนเทียน-ฟังธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีด้านทิศใต้องค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยมี...

คณะทูตานุทูต 8 ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน ณ วัดปทุมวนาราม เนื่องในวันมาฆบูชา

  วันนี้ (1 มีนาคม 2561) เวลา 07.00 น. ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน ร่วมกับคณะทูตานุทูต เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ดร.พงศ์ศักติฐ์ กล่าวว่า...

สันติศึกษา มจร. ตั้งมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ เตรียมจัดมอบรางวัล “สันติภาพ” 1 คน เดือนพ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการสัมมนาวิชาการ “มาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก” และพิธีเปิดมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ  โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)ในฐานะอธิการบดีมจร. เป็นประธาน  ทั้งนี้ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผอ.หลักสูตรปริญญาโท เอก สาขาวิชาสันติศึกษา...

พิธีประทานรางวัล เสาอโศก “พระพรหมบัณฑิต” หวังสังคมยุคโซเชียลใช้วิจารณญาณ ช่วยกันเผยแผ่พระศาสนามากกว่ากระจายข่าวเชิงลบ

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุค 4.0”  ในงานพิธีประทานรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ที่จัดโดยสมาคมผู้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ คัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริม เผยแผ่ อุปถัมภ์ คุ้มครอง พิทักษ์และปกป้องพระพุทธศาสนา รวมทั้งกิจการสาธารณะสงเคราะห์ตามแนวทางวิถีพุทธเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาจากทุกสาขาอาชีพ เข้ารับประทานรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ...

ศน.จัดเสวนา “การศึกษาและเผยแผ่ศาสนาในสังคมยุคดิจิทัล” สร้างการเรียนรู้ระหว่างกัน สมานฉันท์ นำสังคมสู่สันติสุข

วันนี้ (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.3๐ น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับองค์การทางศาสนา จัดประชุมเสวนา ๕ ศาสนา เรื่อง “การศึกษาและเผยแผ่ศาสนาในสังคมยุคดิจิทัล” ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กร...

สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมมาฆบูชาปี 61 – เสด็จเปิดงานสัปดาห์เผยแผ่ฯ ทรงฝากข้อคิด รู้กตัญญู ปฏิบัติตนในทำนองคลองธรรม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมฺพโร) ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มี.ค. 2561 ใจความว่า มาฆบูชาเป็นโอกาสให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต กล่าวคือ มีพระภิกษุ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ทรงส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนากลับมาเฝ้าพระศาสดาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย...

เชิญชวนร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ อ.เมือง จ.นครนายก

พระเทพประสิทธิมนต์ หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร กทม. ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน ทำบุญ วันมาฆบูชา วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561ณ พุทธอุทยานมาฆาบูชาอนุสรณ์ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก พระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวว่า พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ด้วยการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและต่างประเทศ เมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนี้...

ผอ.พศ. เปิดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียน งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียน งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรม และจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดน...

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เปิดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน – ขสมก.ให้บริการรับ-ส่งฟรี งานมาฆบูชาพุทธมณฑล

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 พร้อมทั้งกล่าวว่า วันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 1 มี.ค. โดยมส.มีมติให้ทุกวัดทั่วโลกจัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าว เช่น ปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ในหลวงโปรดพระราชทานน้ำสรง “พระธรรมวชิรคุณาธาร” (โกศล มหาวีโร) อายุวัฒนมงคล 74 ปี พระมหาเถระนักสาธารณสงเคราะห์

วัดศรีสุดารามจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระธรรมวชิรคุณาธาร หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระมหาเถระและคณะศิษย์จำนวนมากร่วมถวายมุทิตาสักการะ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2567 ที่วัดศรีสุดาราม สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ประธานสมัชชามหาคณิสสร เป็นประธานในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระธรรมวชิรคุณาธาร (โกศล มหาวีโร)...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผยรายการหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติฯดำเนินการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้กำหนดจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก จำนวนทั้งหมด...

“รมว.สุดาวรรณ” เผยความยิ่งใหญ่ตระการตา 26 ริ้วขบวน “เฉลิมพระเกียรติในหลวง” หน่วยงานภาครัฐ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ทั้งส่วนกลาง - ภูมิภาคกว่า 3,000 คน รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเฉลิมพระเกียรติในหลวง 11 ก.ค. เริ่มเคลื่อนริ้วขบวนจากถนนราชดำเนินกลางสู่ท้องสนามหลวง ในงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงานมหรสพสมโภช...