สิ้น “หลวงปู่ทอง” (พระพรหมมงคล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ ละสังขารอย่างสงบ

มีรายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลา 00.25 น. วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 พระพรหมมงคล วิ. หรือหลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง ได้ละสังขารแล้วภายในกุฏิหทัยนเรศวร์ ภายหลังจากที่ได้อาพาธในช่วงบ่ายของวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา และถูกนำส่งยังโรงพยาบาลจอมทอง เป็นการด่วน โดยแพทย์ได้ให้การรักษาอย่างสุดความสามารถ จากนั้นทางคณะศิษย์ได้เคลื่อนสังขารหลวงปู่ทองมาที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง โดยจะมีพิธีถวายน้ำสรงสรีระสังขารในวันเสาร์ที่...

ดีเดย์ 1 ม.ค.63 ผุดเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา 8 ศูนย์ ใน 4 ภาค

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.62 ที่ห้องแถลงข่าวมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) รองโฆษกพศ. เปิดเผยว่า การประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ในวาระปกติ ที่ประชุมมีมติรับทราบตามที่ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมส. รักษาการเจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”...

“สิปป์บวร” แจงเหตุตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง-เจ้าคณะภาคล่าช้า

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวถึงการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และเจ้าคณะภาคทั่วประเทศ ว่า ตามที่ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เคยแจ้งต่อที่ประชุมมส.ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริเห็นชอบรายชื่อเจ้าคณะภาคแล้วนั้น ขณะนี้พศ.ได้นำรายชื่อเข้ารายงานมส.เพื่อขออนุมัติการนำรายชื่อขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช เพื่อออกเป็นพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะภาคแล้ว เช่นเดียวกับตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ที่มส.ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)...

มส.มีมติทราบข้อมูลบิดเบือนให้นักเรียนพุทธเรียนวิชาอิสลาม อาจกระทบความมั่นคง ให้พศ.แจ้งเจ้าคณะปกครอง-ผวจ.ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.62 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 29/2562 ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) รองโฆษกพศ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมมส.ได้มีมติรับทราบเรื่อง การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตามที่ได้มีหนังสือ...

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานมอบโล่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ย้ำให้ช่วยกันปลุกญาติโยมขับเคลื่อนโครงการฯ

วันที่ 8 ธ.ค.62 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  (อัมพร อมฺพโร) มีพระบัญชามอบถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบโล่เกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อโครงการฯ พร้อมด้วยประกาศนียบัตรหมู่บ้านรักษาศีล...

พช. ยึดหลัก บวร (บ้าน วัด ราชการ) ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน สร้างสังคมแห่งความสุข

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน" ในโอกาสที่เจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตประชุมสัญจรกับคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุต ครั้งที่ 1 /2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อให้เจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุต ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุต ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น รับทราบระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนกิจของวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...

วัดไผ่ล้อม จัดมหาพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตาประทานพรและเหรียญหล่อพญาเต่าเรือน •พูล เพิ่ม ทรัพย์•

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  วัดไผ่ล้อมจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตาประทานพร  ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว  สำหรับมอบให้ 143 เรือนจำทั่วประเทศ  เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ยังเรือนจำ และทัณฑสถาน ทั่วประเทศ ถือเป็นวัดแรกที่ได้มอบพระบูชาให้ทัณฑสถานทั่วประเทศ และเพียงแห่งเดียว เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และผู้ต้องขัง...

“สมเด็จธงชัย” วัดไตรมิตร รับการถวายโล่เกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการจัดงานเสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019 นำโดย รศ.(พิเศษ) ดร.ยุพมาศ โภคสิริรักษ์ ดร.ชาญณรงค์ นักเรียง ดร.จำลองลักษณ์ สุจริตจันทร์ และนายพจน์ โพธิ์ศรี นำโล่และประกาศเกียรติคุณ ถวายแด่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี...

ศน.-สถาบันแม่ชีไทย จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๕ ธันวาคม

กรมการศาสนา ร่วมกับสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562วันนี้ (4 ธันวาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นางศรีนวล ลัภกิตโร...

รมต.เทวัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันนี้ (4 ธ.ค.62) เวลา 09.00 น. นายเทวัญลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์วัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมความพร้อมในการเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

รพ.จอมทอง เผย “หลวงปู่ทอง” กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน กำหนดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ 17.00 น. วันที่ 14 ธ.ค.62

วันนี้ (13 ธ.ค.62) โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การอาพาธของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีจอมทอง วรวิหาร ว่า เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 14.48 น. รพ.จอมทองได้รับแจ้งจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ว่า...

มท.1 เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) บูรณาการทุกภาคส่วนสู่เป้าหมาย “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข”

วันนี้ (13 ธ.ค.62) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.)ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับประเทศ โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ...

จังหวัดปทุมธานี รับโล่เกียรติคุณ “สัปปายะอะวอร์ด” ต้นแบบ ระดับประเทศ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5ส ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สัปปายะอวอร์ด ครั้งที่ 2” โครงการวัด...