- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ.เผยโพลชี้คนไทยตั้งใจทำบุญ ทำทาน ลด ละ เลิก อบายมุข ในวันวิสาขบูชา ปี 2567

ส่วนใหญ่ทราบว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน พร้อมนำหลักคำสอน สติ ศีล 5 ทำดีละความชั่ว ไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้ง วธ.ชวนร่วมงานวันวิสาขบูชานานาชาติ วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 19 ณ จังหวัดนครปฐม และงานวิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า...

ผู้แทน ๗๓ ประเทศ ร่วมประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ ๑๒ ข้อ ในการประชุมวิสาขบูชา ปี ๖๗ เน้นขันติธรรม ลดช่องว่าง คนมีคนไม่มี ให้บรรลุการพัฒนาแบบยั่งยืนของสหประชาชาติ

ปฏิญญากรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑๙ การประชุมวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก “พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗/ค.ศ. ๒๐๒๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา และศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ....

รัฐบาลจัดแถลงข่าวกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ “พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี” วันที่ 19-20 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567  ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการแถลงข่าวการกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  พระชนมพรรษา 6 รอบ 72  พรรษา ในหัวข้อ “พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี”...