69 จังหวัดพร้อมนำร่องโครงการ “วันเสาร์เข้าวัด” สร้างรายได้แก่ครัวเรือน

0
40

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อเร็วๆ รับทราบผลการดำเนินโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งคณะสงฆ์ ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน กำหนดวัดนำร่องทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 วัด รวม 77 วัด เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างรายได้แก่ครัวเรือน เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใกล้ชิดกับวัดมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มดำเนินงานโครงการตั้งแต่เดือนก.ค.2563-ก.ย.2564 ผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวล่าสุดสรุปได้ดังนี้ 1.จังหวัดที่ส่งรายชื่อวัดนำร่องเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด จำนวน 69 จังหวัด 2.จังหวัดที่รายงานผลการดำเนินโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด จำนวน 63 จังหวัด และ3.รูปแบบกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธายึดมั่นในพระพุทธศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

โฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า มส.ยังรับทราบตามที่ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ได้มีหนังสือลงวันที่ 3 มี.ค.2564  แจ้งว่า พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) ประธานกรรมการบริหารศปท. ได้มรณภาพเมื่อวันที่ 23 ม.ค.2564 เป็นเหตุให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารศปท. ว่างลง ศปท.จึงได้ประชุมและมีมติคัดเลือก พระเทพสิทธิมงคล วัดตโปทาราม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารศปท.