สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานมอบโล่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ย้ำให้ช่วยกันปลุกญาติโยมขับเคลื่อนโครงการฯ

0
559

วันที่ 8 ธ.ค.62 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  (อัมพร อมฺพโร) มีพระบัญชามอบถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบโล่เกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อโครงการฯ พร้อมด้วยประกาศนียบัตรหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานโครงการฯ พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล (หลวงพ่อแย้ม) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑ,ทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม นายณรงค์  ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ถวายการต้อนรับ

โอกาสนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมว่า คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ทำไว้ขอให้ชื่นใจเถิดว่าโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรที่ได้รับนี้อย่าคิดว่าเป็นสิ่งเล็กน้อย ให้พึงคิดว่าเป็นของที่มีคุณค่า ถ้าผู้ใดไม่ได้สร้างคุณงามความดีสำหรับตนผู้นั้นก็ไม่ได้ หรือสร้างคุณงามความดีแต่ยังไม่ถึงระดับก็ไม่ได้ ที่ท่านทั้งหลายได้สร้างไว้แล้วย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคณะสงฆ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ การทำคุณงามความดีนั้นมิใช่จะหยุดแต่เพียงแต่นี้ ขอให้ทำความดีเรื่อยๆ ไปทุกวัน เจ้าอาวาสที่มาร่วมประชุมนี้หรือที่ไม่ใช่เจ้าอาวาสก็ตามที ขอให้ทุกท่านตั้งใจสร้างความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป โดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเป็นต้นว่าทำวัดของท่านให้สะอาด ให้เรียบร้อย ไม่มีมูลหมามูลนกให้รุงรัง ใครเข้ามาได้เห็นก็ชื่นใจ วัดนี้สะอาดดี เรียบร้อยดี ขอให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติเช่นนั้น ซึ่งจะเป็นที่ชื่นชอบของเจ้าคณะพระสังฆาธิการและศรัทธาสาธุชน ท่านทั้งหลายที่มาประชุมวันนี้เรื่องศีล 5 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ขณะนี้ท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดี ประธานขับเคลื่อนโครงการฯ กำลังฟื้นฟูเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ปลุกญาติโยมของเราให้ตื่นขึ้นรักษาศีล 5 ปัจจุบันหมู่บ้านต่างๆ มีกิจกรรมประจำหมู่บ้าน เมื่อทำแล้วก็นำออกไปขายก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของหมู่บ้าน ดังนั้นท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปลุกญาติโยม แม้จะรู้อยู่แล้วพระก็ต้องช่วยปลุกให้ตื่นขึ้นเพื่อจะได้มีความสุขความเจริญ มีความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รักษาการผอ.พศ. กล่าวว่า มส.และรัฐบาล มีนโยบายเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา โดยมอบหมายให้พศ.สนองงานคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ขยายผลการดำเนินงานลงไปสู่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ครอบครัว เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยมีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า คณะสงฆ์โดยมส. มีการดำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งกำหนดให้โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็น 1 ใน 14 โครงการหลัก ดังนั้น จึงมีการพัฒนาโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อต่อยอดกับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ จึงกำหนดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อให้พระภิกษุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ได้รับทราบนโยบาย นำไปสู่การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความสงบ สันติสุข เทิดทูนสถาบัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ระดับภาค ระดับจังหวัด พระเลขานุการระดับภาค ระดับจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผอ.พศจ. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 800 รูป/คน