126 ปี มมร. “พระสังฆราช” โปรดประทานกัปปิยภัณฑ์ประเดิมกองทุนส่งพระเรียนต่อโท-เอกต่างประเทศ

0
973

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยปีที่ 126 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จมาทรงเป็นประธาน ที่อาคารธรรมสถานสมเด็จพระอริยวงศาดญาณ สมเด็จพระสังพราช (จวน อุฏฐายี)  มมร.  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

พระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะอธิการบดีมมร. กราบทูลถวายรายงานว่า มมร.จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบูรพาจารย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งในการนี้สมเด็จพระสังฆราชโปรดให้สาธุชนร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระกุศล “ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์” ซึ่งทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นสำหรับพระภิกษุและสามเณรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศด้านพุทธศาสนา ปรัชญา และภาษาศาสตร์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้เป็นพระนักวิชาการที่เข้าใจและสามารถเผยแผ่พระธรรมวินัยได้อย่างลึกซึ้ง และมีความสามารถด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานสากล เป็นการทำให้กิจการพระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการต่างประเทศ ได้เข้ามาศึกษาพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ดังนั้นพระภิกษุสามเณรที่มีศักยภาพเป็นเลิศ จึงควรได้รับการสั่งเสริมการศึกษาในระดับสูง

พระราชปฏิภาณโกศล กล่าวต่อไปว่า ในนามมมร. รู้สึกสำนึกในพระเมตตาคุณที่โปรดประทานกัปปิยภัณฑ์เป็นทุนประเดิม และโปรดประทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระนามจัดตั้งเป็นชื่อทุนการศึกษาพร้อมกับทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรมการบริหารทุนการศึกษาเพื่อจัดการบริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พระพุทธศาสนาสนองพระเมตตาคุณต่อไป