“ดร.วันดี” ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ได้รับเกียรติร่วมเวทีเสวนาในงาน “ 2019 Global Summit of Women” in Basel, Switzerland.

0
335

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ได้รับเกียรติร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ Women Entrepreneurs Forum ซึ่ง Sponsor by IBM ดำเนินการเสวนา โดย Mrs.Denise Evans,Vice President, Global Women BtB Marketing,IBM(USA) มีผู้ร่วมเสนาได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอสพีซีจี และในฐานะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ Ma.Inga Legasavo, CEO, RemiLing Co,Russia. Mrs. Andrea Grisard, Chair, Ultra-Brag AG Swit zerland. Mrs.Daniele Henkel, Founder and CEO, Daniele Henkel

ดร.วันดี ได้เล่าถึงประสบการณ์การพัฒนาธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อปี 2553 ประสบปัญหาในการจัดหาเงินทุน จนในที่สุดได้เงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการจากสถาบันการเงินในประเทศคือธนาคารกสิกรไทยและธนาคารโลก โดย IFC จนสามารถนำพา SPCG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระดมทุนกว่า 6,000 ล้านบาท และกู้เงิน 18,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา 36 โครงการกว่า 260 MW เมื่อปี 2014 สร้างงานกว่า 20,000 แรงงาน ช่วยลดสภาวะโลกร้อนกว่า 210,000 ตันคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ต่อปี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ชุมชนกว่า 200,000 ครัวเรือน จากความสำเร็จในรูปแบบธุรกิจที่คิดค้นจาก ดร.วันดี สร้างความเชื่อมั่นให้รัฐบาล กำหนดให้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงานหลักเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้พลังงานไทย และทำให้นักลงทุนอื่นๆ เกิดความมั่นใจขยายโอกาสการลงทุนอีกมากมาย และสิ่งที่สำคัญสุดคือ การรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนหันมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง เป็นพลังงานของมวลมนุษยโลก

นอกจากนี้ ดร. วันดียังได้เล่าถึงงานในตำแหน่งประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีหน้าที่ดูแลองค์กรสมาชิกกว่า 213 องค์กรทั่วประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการประสานระหว่างภาครัฐและองค์กรสตรีเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพสตรีในด้านฝีมือและคุณภาพชีวิต การสร้างงาน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคม เป็นวันสตรีไทยซึ่งจะมีการคัดสรรสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศที่ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคม พร้อมด้วยเยาวสตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดี เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นประจำทุกปี สภาสตรีฯ ยังได้น้อมนำหน้าที่สตรีไทย 4 ประการ คือ 1.เป็นแม่บ้านที่ดี 2.เป็นแม่ที่ดีของลูก 3.รักษาธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย 4.หมั่นฝึกฝนตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ