๑๐๗ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร จัดบำเพ็ญกุศล อธิบดี มอบรางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

0
2070

วันนี้ (วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ ๑๐๗ ปี (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) และมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสังกัดกรมศิลปากร ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนากรมศิลปากรขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๕๔ เพื่อทำหน้าที่คุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสร้างสรรค์ เผยแพร่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ กรมศิลปากรได้ดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอด พัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์กับองค์กร สังคม และประเทศชาติ เพื่อธำรงคุณค่า และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ โดยมุ่งหวังให้ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงคุณค่า และเข้ามามีส่วนร่วมในการธำรง รักษาจารีตประเพณี อนุรักษ์ บำรุงรักษา มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้ กรมศิลปากรจะมุ่งมั่นทำหน้าที่อนุรักษ์ คุ้มครอง สร้างสรรค์ สืบทอดและเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมตามหลักวิชาการและนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติให้มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

ปัจจุบันกรมศิลปากร เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม แบ่งส่วนราชการเป็น ๒๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักบริหารกลาง  สำนักการสังคีต กองโบราณคดี  กองโบราณคดีใต้น้ำ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนักช่างสิบหมู่ สำนักสถาปัตยกรรม สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปากรที่ ๑ – ๑๒ และหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมศิลปากร ๒ หน่วยงาน คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร