ไอแบงก์ ต่อยอดนโยบายปลอดทุจริต 100% จัดอบรมหลักสูตร “ไอแบงก์ธนาคารคุณธรรม” เน้นให้บริการลูกค้าและประชาชนอย่างเป็นธรรม

0
720

 

เว็บไซต์ www.ibank.co.th เผยแพร่ข่าว ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดอบรมหลักสูตร ไอแบงก์ธนาคารคุณธรรม ต่อยอดนโยบาย ปลอดทุจริต 100% ของธนาคาร เพื่อต่อต้านการทุจริตและไม่อดทนต่อการทุจริต กลับคืนสู่ไอแบงก์ธนาคารคุณธรรม ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ คิวเฮ้าส์ อโศก โดยมีนายธนสาร สุรวุฒิกุล กรรมการธนาคาร  นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย  ผู้จัดการธนาคาร และพนักงานระดับบริหารทั้งสำนักงานใหญ่และภูมิภาค จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วม  มีนายพรเลิศ ลัธธนันท์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร “ไอแบงก์ธนาคารคุณธรรม” โดยเน้นย้ำการยกระดับและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จากเดิมซึ่งก็มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป ไอแบงก์ดำเนินธุรกิจตามหลักศาสนาอิสลาม และทุกศาสนาล้วนอยู่บนหลักคุณธรรมทั้งสิ้น ดังนั้นหากพนักงานทุกคนตระหนักและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและมีจริยธรรม มีวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ก็จะส่งผลให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งส่งต่อการให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนอย่างเป็นธรรม

สำหรับความร่วมมือในการอบรมครั้งนี้ ไอแบงก์ได้รับเกียรติจาก รศ.ปภัสวดี  วีรกิตติ รองผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้เกียรติอบรมในหัวข้อ “กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม” และ อ.บรรจง บินกาซัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชะรีอะฮ์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ธนาคารคุณธรรม” การอบรมครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 1 สำหรับพนักงานระดับบริหารทั้งนี้เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีขององค์กร และจะมีรุ่นต่อๆไปสำหรับพนักงานทุกระดับชั้นเพราะเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องของทุกคนเพื่อร่วมกันสร้างไอแบงก์ให้เป็นธนาคารคุณธรรมอย่างยั่นยืนต่อไป