ไฟเขียวเสนออีก 5 อนุบัญญัติการศึกษาสงฆ์ เร่งจัดทำแผนงบประมาณให้ทันงบฯปี 2565

0
131

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่วัดหงส์รัตนาราม พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนราม ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 6/2563 โดยได้มีการพิจารณาวาระสำคัญ คือ 1.ร่างประกาศแม่กองบาลีสนามหลวง ฉบับที่… เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 2.ร่างประกาศแม่กองธรรมสนามหลวง ฉบับที่… เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 3.ร่างประกาศประธานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ฉบับที่… เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 4.ร่างประกาศประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ฉบับที่… เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และ 5.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม

ภายหลังการประชุม พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะรองประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศทั้ง 5 ฉบับ จากนั้นจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) พิจารณา ในวันที่ 7 ส.ค. จากนั้นจะเตรียมเสนอบอร์ดชุดใหญ่ คือคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรฯ กรรมการมส.เป็นประธาน ในวันที่ 17 ส.ค. เพื่อพิจารณาประกาศใช้ต่อไป พร้อมกันนี้จะมีการเร่งจัดทำแผนงบประมาณ และแผนมาตรฐานการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนส.ค.นี้ เพื่อให้ทันการทำเรื่องเสนอของบประมาณประจำปี 2565 ด้วย