ไทย-อเมริกา เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านภาพยนตร์ (Film Workshop) สร้างภาพยนตร์แนวใหม่ – เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต นำความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติ

0
834

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562  นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านภาพยนตร์ (Film Workshop) โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (Motion Picture Association : MPA) ผู้จัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Screen Awards : APSA) และสมาพันสมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า  ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในการส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนระหว่างประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล และนำเสนอทุนทางศิลปวัฒนธรรมไทย 5F  ดังนี้ Food (อาหาร) Film (ภาพยนตร์และวีดิทัศน์) Fashion (การออกแบบและแฟชั่น) Fighting (มวยไทย) และ Festival (เทศกาลประเพณี) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นชาติไทยสู่ระดับนานาชาติ วธ. ร่วมกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ผู้จัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย-แปซิฟิก สมาพันสมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น ในหัวข้อการสร้างภาพยนตร์แนวทางใหม่ – เพิ่มพูนศักยภาพของผู้ผลิตคอนเทนต์และการเผยแพร่ในช่องทางดิจิทัล (New tools and a fresh approach to filmmaking – upskilling film practitioners for content creation and digital distribution) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยนำความเป็นไทยผ่านงานภาพยนตร์สู่ระดับนานาชาติ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาในฐานะหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักว่าเป็นงานสำคัญ ขอชื่นชมกับผู้เข้าร่วมการอบรมในวันนี้ ที่เอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาการทำงานของตัวเองให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในมุมมองใหม่ ตลอดจนได้รับความรู้จากประสบการณ์จากผู้สร้างภาพยนตร์จากต่างประเทศ เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในต่างประเทศ และยังได้รับประสบการณ์จากการร่วมแข่งขันเพื่อนำเสนอโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อแสวงหาการร่วมลงทุน (Film Pitching) ซึ่งผู้ชนะจะได้รับรางวัลในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านภาพยนตร์  ณ นครลอสแอนเจลีส สหรัฐอเมริกา  ในช่วงเดียวกับการจัดงานตลาดภาพยนตร์อเมริกัน (American Film Market)ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งวธ. หวังว่าบทภาพยนตร์และโครงการสร้างภาพยนตร์ที่ชนะการประกวดจากโครงการนี้จะได้รับการพัฒนาและผลิตเป็นภาพยนตร์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยไปสู่สายตาชาวโลกต่อไป