ไทยพร้อมเดินหน้าเปิดประเทศส่งงานภาพยนตร์โชว์นานาชาติ บูรณาการภายใต้แบรนด์ Content Thailand 3 กระทรวง-สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ ร่วม 2 งานใหญ่

0
205

งานเทศกาลภาพยนตร์-ตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ ปี 2565 เดือนพ.ค.นี้ และงานตลาดภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ ปี 2565 เดือนมิ.ย.นี้  ขับเคลื่อน“Soft Power”ด้านภาพยนตร์ และยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรมและระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)  โดยที่ประชุมรับทราบกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือายใต้แบรนด์ Content Thailand กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและภาคเอกชน ในนามทีมประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มุ่งใช้มิติวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย โดยทีมประเทศไทยเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์และตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ ประจำปี 2565 (Festival de Cannes) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2565 และงานตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ ประจำปี 2565 (Marche du Film) ระหว่างวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2565  สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ซึ่งจัดกิจกรรมรูปแบบปกติ (Onsite)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า  งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์และตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ ประจำปี 2565 ประกอบด้วยการจัดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย (Thailand Pavilion) และคูหาจำหน่ายและเจรจาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย สำหรับผู้ประกอบการ ๑๐ ราย โดยกิจกรรมในนามประเทศไทยประกอบด้วย การจัดงานเปิดคูหาประเทศไทย การแถลงความสำเร็จในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กิจกรรมจัดงานเลี้ยงผู้ผลิตภาพยนตร์โดยจัดเสวนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระหว่างจัดเลี้ยง การจัดพื้นที่เจรจาสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย และกิจกรรมดำเนินการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรม

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบทีมประเทศไทย เข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบผสม (Hybrid) โดยรูปแบบปกติ (Onsite) จัดระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 และรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 13-22 มิถุนายน 2565 โดยทีมประเทศไทยเข้าร่วมในรูปแบบปกติ (Onsite) จัดคูหาประเทศไทย (Content Thailand Pavilion) มีบูธให้ข้อมูลผลงานของผู้ประกอบการและประชาสัมพันธ์ศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย การส่งภาพยนตร์ไทยร่วมฉายในงานสัปดาห์ภาพยนตร์ไทยในงาน รวมทั้งการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับนักธุรกิจในการวงภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนภายในงานตลาดภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ โดยปีที่ผ่านมา ทีมประเทศไทยได้จัดคูหาประเทศไทยในลักษณะเดียวกัน และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจในวงการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างมาก ประมาณการมูลค่าการเจรจากว่า 59 ล้านบาท ถือเป็นการตอกย้ำว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยมีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ และนักลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง