ได้ยินว่า มีคนจะยกเลิกวัฒนธรรมไทย เค้าใหญ่มาจากไหนหรือ ??

0
6406

ได้ยินว่า มีคนจะยกเลิกวัฒนธรรมไทย เค้าใหญ่มาจากไหนหรือ ??

วัฒนธรรมไทย คือกิริยามารยาทอันสง่างามอย่างที่สุดเท่าที่มนุษย์จะสามารถแสดงออกได้ทางกาย วาจา ทั้งบ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจอันสูงส่งดีงามด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับการอบรมปลูกฝังมาอย่างดีแล้ว สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากบรรพบุรุษไทยหลายชั่วอายุคน เป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าของชาติไทยที่ไม่มีชนชาติใดในโลกเสมอเหมือน

ลำพังลมปากสกปรกที่พ่นออกมาจากปากของ “คนอกตัญญู” ไม่รู้คุณแผ่นดิน ย่อมไม่มีทางที่จะมาลบล้างวัฒนธรรมไทยอันสูงส่งดีงามของคนไทยให้เสื่อมค่าด้อยค่าลงไปได้แม้แต่น้อย แต่ตรงกันข้าม ใครก็ตามที่ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทย แต่กลับกล่าววาจาดูถูกคนไทย เหยียดหยามวัฒนธรรมไทย พูดจาให้ร้ายประเทศไทย ก็เท่ากับประจานตนเอง ให้คนไทยได้เห็นถึงกำพืดความเป็นคนถ่อยคนเลว เป็นคนที่มีจิตใจสกปรกต่ำทรามที่อกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด อันใครๆ ไม่ควรถือเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

เพราะผู้เช่นนั้น ทันทีที่ขาดใจตาย ย่อมมีแต่ทุคติอบายภูมิเป็นที่ไปเบื้องหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะโทษแห่งใจที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอกุศลที่ชักนำบุคคลอื่นให้เดินหลงผิดหลงทาง

แท้จริง! วัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือน คนไทยมีกิริยามารยาทอันงดงาม สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ รู้จักที่สูงที่ต่ำ ให้การเคารพกันตามควรแก่ฐานะ ไม่แข็งกระด้าง เย่อหยิ่งจองหอง ก็ล้วนเพราะมีอิทธิพลมาจากคำสอนในพระพุทธศาสนาอันเป็นหลักนักปราชญ์ที่โบราณาจารย์สั่งสอนสืบๆ กันมา ถือเป็นจุดแข็งของสังคมไทย เป็นเหตุให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง และดำรงอยู่ได้ด้วยความดี มีความรักเคารพกันอย่างลึกซึ้งแนบแน่นในหมู่เครือญาติพี่น้องมิตรสหาย มีน้ำใจเอื้ออารีต่อกัน

ดังในคำพระให้พร ธรรมท่านสอนว่า “อะภิวาทะนะสีลิสสะ  นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน, จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง” แปลความว่า “ธรรมสี่ประการคือ อายุ วัณณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์”

ดังนั้น คนไทยจึงควรต้องปกปักรักษาวัฒนธรรมไทยอันดีงามนี้ ส่งต่อไปให้ถึงมือลูกหลานเหลนโหลนไทยในภายหน้าอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าปล่อยให้ไอ้หรืออีหน้าไหนมาบ่อนทำลายให้ผุพังไปก่อนเวลาอันควร

ที่มา : คำสอนครูบาอาจารย์

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,