“ในหลวง” มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์-ตั้งสมณศักดิ์พระเถระ 2 รูป

0
724

วันนี้ (15 พ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรญาณ ไพศาลวิเทศศาสนกิจ วิจิตรธรรมปฏิภาณ วิปัสสนาญาณวงศวิสิฐ ราชมานิตวชิราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ย.22563

       นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระฟิลลิป ญาณธัมโม เป็น พระราชวชิรญาณ กรรมฐานนิเทศสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่ารัตนวัน จ.นครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ย.2563

ทั้งนี้พระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) หรือ พระอาจารย์สุเมโธ เป็นพระเถระชาวสหรัฐอเมริกา เข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์สายพระป่าในประเทศไทย โดยเป็นศิษย์ชาวตะวันตกองค์แรกของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) หรือหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ซึ่งพระเทพญาณวิเทศเป็นผู้นำองค์สำคัญในการเผยแพร่คำสอนเรื่องอริยสัจ 4 ในพระพุทธศาสนาสู่สังคมชาวตะวันตก ส่วนพระฟิลลิป เป็นพระเถระชาวออสเตรเลีย และเป็นศิษย์ของหลวงปู่ชาด้วยเช่นกัน