ในหลวง มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการมหาเถรสมาคม 20 รูป

0
1174

วันนี้ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้

1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส

3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม

4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) วัดยานนาวา

5.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

6.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม

7.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ

8.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) วัดปากน้ำ

9.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) วัดประยุรวงศาวาส

10.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสสโร) วัดเครือวัลย์

11.พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา

12.พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตตคุตโต) วัดสุทัศนเทพวราราม

13.พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ

14.พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภัททโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

15.พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม

16.พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

17.พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินทปัญโญ) วัดบพิตรพิมุข

18.พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ) วัดราชผาติการาม

19.พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัญญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร

20.พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน