โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 3 รูป

0
351

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ จำนวน 3 รูป ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ  จำนวน 3 รูปดังนี้ 1.พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙, Ph.D) วัดโมลีโลกยาราม เป็น พระธรรมราชานุวัตร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป 2.พระราชพัชรมานิต (ฌอน ชยสาโร) สถานพำนักสงฆ์ บ้านไร่ทอสี จ.นครราชสีมา เป็น พระเทพพัชรญาณมุนี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป 3.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563