โฆษก วธ. แจงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณี สวจ. พิจิตร ถูกร้องทุจริตเงินถุงยังชีพ ยันให้ความยุติธรรม-เปิดช่องทางแจ้งทุจริตสร้างการมีส่วนร่วม

0
169

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า  ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ที่มีความไม่ชอบมาพากล กรณีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร นำเงินงบประมาณโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓ ไปอุดหนุนวัดทำถุงยังชีพสู้ภัยโควิด – 19  โดยโอนเงินให้วัดแล้วขอให้วัดถอนเงินมาจัดหาถุงยังชีพเอง อาจมีความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินการ ทั้งนี้ ขอเรียนว่า วธ. ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังที่เห็นจาก วธ . ได้มีการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริตกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในด้านวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ในสถาบันการศึกษา ชุมชน และประชาชน เพื่อร่วมกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

นางยุพา กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มีข้อสั่งการในเบื้องต้นให้กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน ทั้งนี้ หากมีมูลตามที่ปรากฏเป็นข่าวก็จะพิจารณาลงโทษหนักสุดตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

“ขอเน้นย้ำว่า วธ.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อมูลการทุจริต ทางสายด่วนวัฒนธรรม 1765 เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน” โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว