โฆษกพศ. แจงคำสั่งมส.กรณีพระ-เณรเรียนอย่างคฤหัสถ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

0
361

นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ตามที่คำสั่งมหาเถรสมาคมที่ 1/2564 เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ โดยเป็นการปรับปรุงคำสั่งมหาเถรสมาคม (มส.) เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2538 นั้น ยืนยันว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร แต่ยังเกิดความเข้าใจผิดอยู่มากเกี่ยวกับคำสั่งมหาเถรสมาคมดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ในเร็วๆ นี้จะมีการจัดเวทีชี้แจงเกี่ยวกับคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 เพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย

โฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2564 เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของพระภิกษุสามเณรเพิ่มมากขึ้นกว่าคำสั่งเมื่อปี 2538 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสามารถรับทุนการศึกษาได้ สามารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นครูพระในโรงเรียนพระปริยัติธรรม รวมทั้งสามารถสมัครเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้ด้วย ทั้งยังสามารถเข้าศึกษาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษาได้ ส่วนที่พระภิกษุสามเณรบางส่วนกังวลว่าจะสามารถลงทะเบียนสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยอื่น นอกจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้หรือไม่นั้น ยืนยันว่ายังสามารถเรียนได้เช่นเดิม