โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” สนองแนวพระราชดำริ ธรรมนาวา “วัง” พระราชทาน ให้เข้าถึงทุกครัวเรือน พระพรหมเสนาบดี ปลื้มมท.ร่วมขับเคลื่อน

0
200

การประชุมขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “หมู่บ้านรักษาศีล 5  ต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมพุทธมณฑล พระพรหมเสนาบดี รองประธานกรรมการอำนวยการฯ เผย สนองแนวพระราชดำริ  ธรรมนาวา “วัง” พระราชทาน ให้เข้าถึงทุกครัวเรือน สุดปลื้มกระทรวงมหาดไทยร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ

วันที่ 22 มี.ค.2567  พระพรหมเสนาบดี(พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร รองประธานกรรมการอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “หมู่บ้านรักษาศีล 5  ต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2566” โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีคณะกรรมการอำนวยการ ฯ คณะกรรมการบริหารกลาง ฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับหน เจ้าคณะจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ตลอดจนคณะสงฆ์ ร่วมพิธี

พร้อมนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การผนึกกำลังสงฆ์ ราษฎร์ รัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมแห่งศีลธรรม”  และการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี พ.ศ.2567 โดย พระธรรมวชิรานุวัตร ประธานคณะกรรมการบริหารกลาง พระเทพเสนาบดี รองประธานคณะกรรมการบริหารกลาง พระศรีสมโพธิ,ดร. คณะกรรมการบริหารกลาง และพระมหาบุญเลิศ อินทปญโญ,ศ.ดร. คณะกรรมการบริหารกลาง

ก่อนเปิดการประชุมฯ ได้มีพิธีทำบุญอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสรคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และอดีตประธานกรรมการมส. ประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน ว่า การจัดประชุมฯวันนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี พ.ศ.2567 แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับหน และระดับจังหวัด ให้สามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานอันจักนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต่อไป 3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งประกอบด้วยการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการฯ ระหว่างคณะสงฆ์ ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วย

พระพรหมเสนาบดี กล่าวว่า การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ ที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีและประทับใจมากที่ได้มีโอกาสน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยได้ทำบุญอุทิศแก่ท่าน พร้อมทั้งปลาบปลื้มปีติที่ท่านได้ริเริ่มคิดค้นโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขึ้นมา เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมีความรักสมัครสมานปรองดองสามัคคี ทำให้สังคมไทยเกิดความผาสุกโดยหัวใจคือศีล 5 และเมื่อได้ขับเคลื่อนไปก็ยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในการจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือศีล 5 ทำให้ขับเคลื่อนเข้าไปสู่ตำบล และชุมชนในระดับรากหญ้า สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติ และประการสำคัญนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่อยากเรียนให้พี่น้องชาวไทยให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรังสรรค์ธรรมนาวา “วัง” ด้วยพระหัตของพระองค์เองโดยหลักธรรมให้พี่น้องชาวไทยได้ถือปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัย อริยสัจสี่ที่อาตมาภาพเคยปรารภกับปลัดกระทรวงมหาดไทยในการนำมาขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 ให้เป็นหมู่บ้านศีลธรรมที่เข้มแข็งให้หยั่งรากลึกแก่พี่น้องชาวไทยให้เกิดการประพฤติปฏิบัติก่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง

“พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะแจกในสนามหลวงก่อนนับเป็นแสนแผ่น แล้วนำไปที่จังหวัดเชียงใหม่นับแสนแผ่น และที่สำคัญยังมีการนำไปแจกจ่ายให้แก่พระอุปัชฌาย์ที่เข้ามาอบรม 2 รุ่น กว่า 200 รูป และต่างประเทศทั้งในสหรัฐ ยุโรป รวมทั้งในเอเชียเราอีกด้วย ประการสำคัญเมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญ ธรรมนาวา “วัง”  พร้อมด้วยผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม พระราชทานมาถวายกรรมการมหาเถรสมาคม แสดงว่าพระองค์ทรงมุ่งมั่นให้คณะสงฆ์เราเผยแผ่หลักธรรมโดยการเข้าถึงพระรัตนตรัยดังพระราชประสงค์” พระพรหมเสนาบดี กล่าว

*****************************************************************