โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดน่าน รุ่นที่ 6 พร้อมเดินหน้าลุย

0
35

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 14.00 น. นายสุทัศน์  จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 6 จำนวน 69 คน โดยมี นางณัฐนรี  ศรีชัยยะ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์โครงการ

จังหวัดน่าน  ได้กำหนดดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 1 ตามโครงการฯจากทั้งหมด 7 กิจกรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 รุ่น 554  คน (รุ่นๆ ละ 70 -80  คน) ประกอบด้วย ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) และพัฒนากร ซึ่งรุ่นที่ 6 ได้ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์  2564  ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน (ชตน.) บ้านคัวะ หมู่ที่ 6  ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

หลักสูตรการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติจริง ลงมือทำด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะและความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเกิดเครือข่ายการทำงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขึ้นด้วย

#กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.น่าน : รายงาน

ภาพ/กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.น่าน