โคกหนองนาแห่งศรัทธา โครงการพระราชทาน วัดอรุณ สหราชอาณาจักรปลูกแนวคิดโคกหนองนา ปลูกศรัทธาลงแผ่นดินยิ่งนานวัน ยิ่งงดงาม

0
250

ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ข้าวในนาเขียวขจี เป็นช่วงที่ชาวนาต้องบำรุง รักษา ดูแลข้าวในนาของตนเองอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

ขณะที่ ไม่ช้า ไม่นาน วันเวลาผ่านไป นับเนื่องตั้งแต่ โครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งศรัทธา ได้ก่อเกิดแรงบันดาลใจให้คนไทยในต่างแดนได้นำแนวคิดนี้กลับมาทำที่บ้านเกิดของตน เป็นการเอาธรรมกลับมาลงมือทำ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  ก็ทำให้ย้อนนึกถึงคำที่ พระเดชพระคุณพระราชมหาเจติยาภิบาลได้ให้ข้อคิดไว้ว่า เมื่อเวลาผ่านไปในขณะที่สิ่งที่เราปลูกลงดินกำลังเติบโต ความคิด และประสบการณ์ของเราก็เติบโตไปด้วย บรรดาพืชผักที่เราปลูกลงดิน เมื่อถึงคราวที่เหมาะสมก็จะออกดอกออกผลให้เราได้กิน และชื่นชมเช่นเดียวกันกับความรักความศรัทธาที่เรามีต่อแนวคิดโคกหนองนาพระราชทาน เมื่อเรามีศรัทธาแน่วแน่ และตั้งใจลงมือทำ ก็ย่อมส่งผลดีทั้งด้านกายภาพ คือ พืชผักที่กินได้ และด้านจิตใจที่มีความสุขท่ามกลางผลผลิตที่เราได้ลงมือทำ ประกาศก้องส่งเสียงดังให้ผู้คนทั้งหลายได้ทราบว่า โคกหนองนาแห่งศรัทธานี้กินได้ และยิ่งนานวัน ยิ่งงดงาม

อีกมุมหนึ่งของพระมหาเถระที่เป็นผู้จุดประกายให้คนไทยนำแนวคิดโคกหนองนากลับมาทำที่บ้านเกิดของตน พระเดชพระคุณพระราชมหาเจติยาภิบาล แม้จะมีภารกิจของสงฆ์มากมาย แต่ทุกครั้งที่ท่านได้กลับมาบ้านเกิดท่านก็จะแวะมาเยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธาอยู่เสมอ ท่านได้ให้ข้อคิดเพิ่มเติมอีกว่า แม้ชั่วขณะหนึ่งที่มือของเราได้สัมผัสดิน และลงมือปลูกสิ่งใดๆ ลงไปในดิน ย่อมส่งผลต่อระบบนิเวศน์ทั้งมวล บรรดาพืชผัก และสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายย่อมได้รับผล ขณะเดียวกันกับชั่วขณะหนึ่งที่หัวใจของเราได้สัมผัสความสุขท่ามกลางธรรมชาติ รวมถึงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าแผ่นดิน แม้ชั่วขณะหนึ่งก็สามารถทำให้เราทำสิ่งดีๆ ลงบนแผ่นดินนี้ได้อีกมากมาย

*****************************************************************