แห้ว!! “คลัง” ตีกลับร่างประกาศเงินเดือนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม

0
337

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ได้ทำหนังสือถึง นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม ระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงพศ.ได้เสนอร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) พ.ศ…. มาเพื่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันประเทศกำลังประสบปัญหาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อบริหารราชการแผ่นดินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ จศป. พ.ศ…. ซึ่งจะต้องใช้งบฯ 4,068,000,720 บาทต่อปี จึงจำเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกหลายประเด็น ได้แก่ 1.ประเด็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบฯตามพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 7 วรรคสอง ที่กำหนดให้รัฐอุดหนุนงบฯสำหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามความเหมาะสมและจำเป็น ซึ่งคำว่า เหมาะสมและจำเป็น ในที่นี้จะหมายความรวมถึงการอุดหนุนงบฯไปตั้งจ่ายเป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ ในลักษณะเดียวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะของข้าราชการพลเรือน หรือไม่

2.ประเด็นเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม ที่กำหนดให้ตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ มีจำนวนทั้งสิ้น 35 ตำแหน่ง โดยเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสอนพระปริยัติธรรม 2 ตำแหน่ง เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งผู้สนับสนุนการศึกษา ซึ่งมี 33  ตำแหน่ง แสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งผู้สนับสนุนการศึกษามีสัดส่วนที่สูงกว่าตำแหน่งผู้สอนเป็นอย่างมาก 3.ประเด็นการกำหนดอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่ยังไม่ปรากฏความชัดเจนว่า อัตราดังกล่าวกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ใด และเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามร่างประกาศฯ มีความซ้ำช้อนกับเงินนิตยภัต ตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ.2553 หรือไม่ อย่างไร  ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบฯภาครัฐเป็นไปตามความจำเป็น เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของประเทศ จึงขอส่งร่างประกาศดังกล่าวให้พศ.ทบทวนความเหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นข้างต้น และส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว