“แม่กองบาลี” จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ป.ธ.4, 5, 7, 8 พระพรหมโมลี เตือนพระเณรให้ตั้งใจเรียนบาลี-ปฏิบัติดีสนองคุณชาติ-ศาสน์-กษัตริย์

0
3110

วันนี้ (16 ส.ค. 61) ที่หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมโมลี(สุชาติ ธมฺมรตโน)  แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี เปรียญธรรม(ป.ธ.) 4, 5, 7, 8 ประโยค ปี 2561 และให้โอวาทว่า ในนามคณะสงฆ์ขอแสดงความยินดีต่อพระภิกษุ สามเณร ในวันแห่งความปีติที่ได้รับประกาศนียบัตรบาลี  โดยป.ธ. 6 และป.ธ. 9 อยู่ในพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 6 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามของทุกปี โดยสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า  พระองค์ไม่ทรงทราบว่า จะมีพระภิกษุ สามเณร สอบได้กี่รูป แต่พระองค์ได้ทรงกำหนดวันเวลาไว้แล้ว ด้วยพระราชศรัทธา และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานด้วยพระองค์เอง จึงขอให้พระภิกษุ สามเณร ตั้งใจศึกษา และประพฤติศีลาจารวัตรสนองพระราชศรัทธาดังกล่าว ส่วนของป.ธ. 4, 5, 7, 8 นั้น ได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ส่งประกาศนียบัตรแก่เจ้าสำนักเรียน ปรากฏว่า บางรูปตกหล่น จึงเห็นว่า ควรจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรที่พุทธมณฑล เพื่อให้ทุกรูปได้รับประกาศนียบัตรอย่างพร้อมเพรียงกัน และเป็นเกียรติประวัติต่อการศึกษาบาลี

พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า ความตั้งใจกองบาลีสนามหลวง ไม่เพียงแต่ออกข้อสอบส่งเสริมการศึกษา และตั้งใจจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลีเป็นครั้งแรกในปี 2561 ในขณะเดียวกันฝากถึงพระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ ถึงแม้จะมีท้อถอยบ้างให้นึกถึงบุคคลข้างหลังคือ ญาติโยม พระเถระ กองบาลีสนามหลวง พศ. ที่คอยอุปถัมภ์การศึกษาอย่างเต็มที่ ซึ่งการเป็นพระสงฆ์ ต้องมีความรู้ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในฐานะศาสนทายาท ตามหลักสูตรการศึกษาคณะสงฆ์ ผู้ที่สอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรถือว่าเป็นผู้มีความรู้เป็นที่ยอมรับจากคณะสงฆ์อย่างถูกต้อง หากพระ เณร ไม่รู้คำสอนที่ถูกต้อง พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไร ที่สำคัญหากพระประพฤติไม่ดี ไม่ชอบ พุทธศาสนิกชนก็จะขาดศรัทธา แต่หากเรียนรู้หลักธรรมนำมาปฏิบัติ และนำมาถ่ายทอดสู่สังคม จึงจะได้ชื่อว่า เป็นพระภิกษุที่สมบูรณ์ในศาสนาเพื่อสนองคุณบ้านเมือง ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนเจริญศรัทธาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไป

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ. พศ. กล่าวว่า ที่ผ่านมากองบาลีสนามหลวง ได้มอบหมายให้กองพุทธศาสนศึกษา พศ. จัดส่งประกาศนียบัตร เพื่อมอบให้แก่พระภิกษุ สามเณร ที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง แต่ปรากฏว่า มีบางรูปไม่ได้รับประกาศนียบัตรหรือได้รับล่าช้า ดังนั้น  มหาเถรสมาคม(มส.) จึงเห็นชอบให้ กองบาลีสนามหลวง ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศบัตรแก่พระภิกษุและสามเณร ที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ. 4, 5, 7, 8 ในปี 2561  จำนวน 1,375 รูป เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าดังกล่าว รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้พระภิกษุ สามเณรมีวิริยะอุตสาหะ ที่จะศึกษาบาลีประโยคชั้นที่สูงขึ้นไป และในการจัดพิธีครั้งนี้ได้รับเมตตาจาก พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14 , พระเทพคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 14 , พระเทพปริยัติมุนี รองเจ้าคณะภาค 1 , พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม , พระราชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และพระราชสิทธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดคลองเตยใน รับภารธุระอำนวยการจัดพิธี เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ภัตตาหารและน้ำปานะ รวมทั้งถวายความสะดวกด้านอื่นๆ ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในจำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับประกาศนียบัตรบาลีในครั้งนี้  แบ่งเป็นระดับชั้น ป.ธ.8 จำนวน 77 รูป ป.ธ.7 จำนวน 205 รูป ป.ธ.5 จำนวน 321 รูป ป.ธ.4 จำนวน 772 รูป

ในจำนวนนี้มีสามเณรโดนี่ จันทร์ดี สามเณรกำพร้าวัย 18 ปี จากวัดโคกเปี้ยว ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ได้เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นเปรียญธรรม 8 ประโยค ซึ่งที่ผ่านมาสามเณรโดนี่ เคยเล่าเรื่องราวชีวิตสุดรันทดว่า ตนเป็นเด็กกำพร้าอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ไม่เคยรู้พ่อแม่เป็นใคร เที่ยวเร่ร่อนเลี้ยงวัวตามชนบท ดวงตาถูกหนามเกี่ยวจนเกือบบอด ในภายหลังได้ดิ้นรนเข้ามาที่กรุงเทพฯ เมื่อราวปี 2547 ขณะอายุได้ 5 ขวบ จากนั้นได้ติดตามพี่สาวไปหาญาติที่ อ.เบตง จ.ยะลา จึงได้มีโอกาสบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดพุทธาธิวาส อ.เบตง แล้วย้ายมาอยู่ที่วัดหาดใหญ่สิตาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ศึกษาเล่าเรียนบาลี และภาษาไทย จนสามารถสอบได้ประโยค 1-2 ขณะอายุเพียง 10 ขวบ ปัจจุบันอยู่ ณ วัดโคกเปี้ยว จ.สงขลา ทำหน้าที่เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม หรือนักธรรม ตรี โท เอก และแผนกบาลี หรือเปรียญธรรม ตั้งแต่ ป.ธ.1-2 ถึงป.ธ. 7 และหากเรียนจบเปรียญธรรม 9 แล้ว ก็อยากศึกษาต่อเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””